SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Samråd inleds om åtgärder i Långåljusnan

Erfarenheterna av genomförda restaurerings åtgärder i Långåljusnans strömsträckor nedströms Lossendammen är goda och motiverar liknande åtgärer nedströms Långå Kraftverk. Strömsträckorna som återställts till hållbara biotoper ger fiskar och andra vattenlevande organismer goda förutsättningar för naturlig reproduktion av den lokala stammen av Ljusnanöring. med återskapade särdrag som påminner om Ljusnan före flottledsrensningar och kraftutbyggnad.

Preliminär bedömning är att ekosystem för biologisk mångfald med ursprunglig artrikedom av levande organismer nu utvecklas i strömsträckorna uppströms tunnelutsläppet från kraftverket och att den ökade vattenvolymen med djuphålor dämpar klimatkonsekvenser.

Inventeringar genomförda sommaren 2022 visar att delar av sträckan nedströms tunnelutsläppet kan återställas i ungefär motsvarande grad i de särpräglade förhållanden som lokalt gäller där. Dessa åtgärder skulle ha stor betydelse för livsbetingelser och naturlig reproduktion av framför allt öring och harr men även för övriga, ursprungliga fiskarter. Dessutom mildras konsekvenserna av snabbreglerad kraftproduktion som under ett och samma dygn kan variera flödet från torrår till vårflod nedströms tunnelutsläppet från Långå kraftverk. Vattenmassorna från regleringsmagasinen i Lossen och Grundsjöarna förenas där för vattenkraftproduktion med extrema påfrestningar för alla vattenlevande organismer som följd.

Åtgärderna strax väster om Långå by, i delen Vitmälen – Mittåhån, skulle dessutom leda till ytterligare en kilometer med intressant sportfiske och bidra till behovet att sprida fisketrycket inom fiskevårdsområdet.

De nu aktuella åtgärderna innebär att återföra stenblock och massor efter flottledsrensning samt återställa strömmar och forsar för fiskvandring och syresättning samt skapa lekplatser för naturlig reproduktion av öring och harr. Djuphålor och läplatser bildas dit fisken kan söka sig vid kraftigt varierade vattenstånd.

Åtgärderna är av sådan omfattning att det krävs miljötillstånd samt medgivande av berörda fastighetsägare. Kontakter med markägare har inletts. Hos länsstyrelsen ligger ansökan om miljösamråd.

Projektet är kostnadsberäknat till 200 000 kronor. Länsstyrelsen har beslutat att 150 000 kronor av kraftindustrins bygdemedel får användas för genomförandet. Resten finansieras av Långå FVOF.