SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Råd & regler

AKTUELLA REGLER samt NATUR OCH MILJÖPOLICY

Hemsidans regler är aktuella och uppdaterade. Tidigare versioner i trycksaker, skyltar eller annan information kan således ha ändrats. Du är skyldig att känna till och använda den information som lämnas här på hemsidan.

Regler och goda råd som gäller inom Långå Fiskevårdsområde Långå FVOF erbjuder genom Långåfisket ett omväxlande, naturnära sportfiske med ädelfiskarna öring, röding, harr och sik samt gädda, abborre och regnbåge. Reglerna är enkla och gäller överallt inom området för alla som fiskar. Fiskerättsägare, bybor och stugägare har samma regler med vissa tillägg. De reglerna kan du skaffa från info@langafisket.se Vi vill att Du också följer våra rekommendationer och bidrar då till ett bra fiske även i framtiden!

Tillsammans ska vi bevara, vårda och använda de fiskeresurser vi har! DU SOM HAR FISKEKORT har styrelsens tillåtelse att hindra skadegörelse och brott mot reglerna genom att påpeka för den som använder otillåten fiskemetod, skräpar ner, stör eller klottrar att det är förbjudet!

EGET ANSVAR gäller för allt fiske och all vistelse inom fiskevårdsområdet. Var noga med din personliga säkerhet! Se upp med hastiga flödes förändringar i Långåljusnan nedströms tunnelutloppet från Långå kraftverk i Rändhån (nr 45 på kartan). Se upp med isarna! Var alltid försiktig med eld. Släng inte fimpar och snus i naturen.

OBS! Långå FVOF har beredskapsplaner för åtgärder som tillfälligt behöver införas på grund av förhållanden som inte kunnat förutses, exempelvis låg vattentillgång, torka eller andra faktorer som påverkar fisk och vattenlevande organismer. För att skydda berörda fiskbestånd kan begränsningar eller fiskeförbud införas. Meddelande lämnas här på hemsidan under  Aktuellt. Återbetalning av gällande fiskekort vid sådan händelse sker inte.

REGLER som Du alltid måste följa:  
GILTIGT FISKEKORT ska Du alltid ha med Dig och kunna visa upp. Barn fiskar gratis till och med det år de fyller 16.
FISKE MED ETT SPÖ åt gången är enda tillåtna fiskesätt och gäller för flugfiske (max 3 upphängare, gäller även spinnfluga och fiske med långspö, ”dapping”), spinn, trolling, mete och pimpel.
LEVANDE BETESFISK är absolut förbjudet alltid och överallt bl a för att skydda våra friska vatten.
MINIMIMÅTT på ädelfisk som öring, röding, harr och sik är 25 cm. All fisk under minimimått ska återutsättas utan skador. Eventuellt skadad fisk under minimimått ska avlivas och återutsättas. För Anån och Mittån uppströms Grundsjön gäller max 2 öringar per kortdygn i intervallet 25 – 45 cm.
OBS Fångstbegränsningar per dag i Anån, Mittån (2 öringar inom 25 – 45 cm), i Långåljusnan strömsträckorna uppströms Rändhån ska all öring återutsättas, i Grundsjön gäller max 3 rödingar per kortdygn.
FLUGFISKESTRÄCKOR endast för flugfiske (flugspö, spinnfluga, långspö ’dapping’) i hela Mittån uppströms Grundsjön samt hela Anån från gränsen ner till Grundsjön. Flugfiskekortet gäller i alla övriga vatten utom P&T.

STORTJÄRN, badplatsen i Långå, är P&T-vatten med fångstbegränsning till 2 fiskar per dag. Gäller dock inte gädda och abborre.

I Långåljusnan från Rändhån till och med Strömhuvudet i sjön Orten gäller C&R för all öring. Vanligt fiskekort.Inga särskilda restriktioner för harr utöver de generella reglerna. Respektera harrens fredningstid under maj och in mot mitten av juni. Hullinglösa krokar.
FISKEFÖRBUD råder under fiskens lektid och kan tillfälligt införas för att skydda bestånden. Harrens lektid är april och maj. Alla vatten har fiskeförbud 1 september – 31 oktober, utom Långåljusnan, Skaltjärn, Stortjärn (Långå) och Sångtjärn.
Grundsjön har fiskeförbud från 1 september till och med 15 november, samt från 10 maj till sommarfisket öppnar, fredag 01.00 en vecka före midsommar. OBS! Spöfiske från land är dock tillåtet.
För Mittån nedströms dammen på nedsidan av Hovdebron gäller fiskeförbud till och med utloppet i Långåljusnan. Sträckan är fredad för naturlig reproduktion av den lokala stammen av Ljusnanöring som en åtgärd i fiskevårdsföreningens öringprojekt.
RAPPORTERA FÅNGSTER (art, vikt, längd, kön), fiskeplats, fiskemetod, typ av bete och annat som är viktigt för Långå FVOF:s planering och fiskevård. Rapportera via e-post: info@langafisket.se
BÅTMOTOR får endast användas i Långåljusnan, Orten (Ulften) och Grundsjön.

Rekommendationer som vi vill att Du följer:
GOTT OMDÖME, ETIK och MORAL har Du som fiskar. Använd det av hänsyn till fisken, naturen och andra sportfiskare. ”Rent samvete” är en del av Din fiskelycka och Dina fiskeminnen!
TA DIN FISK som Du behöver just för dagen, t ex 2 fiskar per dag. Sätt tillbaka övriga. Då ger Du fler fiskar chansen att växa sig stora och skapa en ny generation. Och ta gärna upp Ditt livs rekordfisk!

KROKAR utan hulling gör att Du lättare kan lossa fisken utan skador. Kläm ner hullingen med tång!
CATCH & RELEASE Fånga, drilla försiktigt och lossa fisken så att den kan återsättas utan skador.
TURORDNING innebär att Du börjar uppströms, gör ett par kast och flyttar ett par steg nedströms. Växla fiskeplats om det är andra som vill prova på ”Ditt” ställe.
FLYTRING och BÅT kan användas utom i Anån/Mittån samt Långåljusnans strömsträckor uppströms Rändhån och om Du inte stör andra fiskare.
FLYTVÄST rätt påtagen kan rädda Ditt liv! Mobil i vattentätt fodral är bra!
ISVARNING Se upp med vinterisarna! Svag is kan oväntat förekomma. Vatten och snösörja kan innebära risk för skotertrafik.

Du är skyldig att ha information om aktuella fiskeregler som finns på www.langafisket.se. Brott mot reglerna medför kontrollavgift (Lag1981:533). Allt fiske sker på egen risk.
NEDSKRÄPNING eller KLOTTER ACCEPTERAS ALDRIG och strider mot Långå FVOF:s regler! Det är aldrig tillåtet att slänga, gömma eller gräva ner förpackningar, textil, glas, metall, plast, fiskelinor eller matavfall. Fiskrens får lämnas i naturen om det är fritt från parasiter, t ex bandmaskar.
KONTROLLAVGIFT Fisketillsynen har rätt (LAG 1981:533) att utfärda kontrollavgift, 2 225 kr, till fiskare som bryter mot reglerna inom Långå FVO och årsmötet beslutar årligen om avgiften. Avgiften utfärdas på plats och ska betalas inom 14 dagar, därefter kan ärendet lämnas till Inkasso. OBS detta är inget bötesbelopp utan en kontrollavgift.

POLICY FÖR NATUR OCH MILJÖ       Långåfiskets miljöpolicy är fiskevårdsföreningens grundläggande handlingsprogram och anvisningar om hantering och förhållningssätt i natur- och miljöfrågor.

INLEDNING
Naturen med sina tillgångar och landskapet med dess olika miljöer är grunden för människans existens. Vi kallar den här tillgången för Naturvärlden (Trade Mark) eftersom det är i den som Långåfisket utövas. I århundraden har vi insett betydelsen av denna naturresurs. Åtminstone de senaste tre hundra åren har vi förstått att bevara, skydda och bruka den. Utan att förbruka. Den inställningen har vi än.
Ekosystem kallas en avgränsad del av naturen där växter och djur lever tillsammans och påverkar varann, en lämplig miljö, ett livsrum som ger tillräckliga villkor för deras tillvaro och samexistens. Fungerande ekosystem bevarar, gynnar och förbättrar även människors livskvalité och livsvillkor, därför att de är själva basen för människans tillvaro.
Ekosystemtjänster, det vill säga avkastningen från ekosystemen, ingår i konventionen för biologisk mångfald för att långsiktigt bevara livet på jorden. Tjänsterna kan beskrivas som nytta och utdelning från naturkapitalet. ’Gåvan från naturvärlden’!
All mänsklig verksamhet och hela vårt levnadssätt påverkar naturresurserna och miljön. En del anses ofrånkomliga och hör till en vettig och normal livsföring och accepteras av de skälen, men konsekvenserna är alltid allvarliga genom påverkan och utsläpp till vår omgivning. Med utvecklad reningsteknik minskar utsläppen och miljöpåverkande ämnen tas om hand för återvinning eller lagring. Då hamnar de inte i naturen eller i världshaven utan på annan plats. En del gör det inte. Utveckling av teknik, arbetssätt och verksamheter syftar till minimal miljöpåverkan. Största delen kan vi påverka själva genom klokare och minskad konsumtion. Med mer kunskap förstår vi vilka begränsningar vi har att rätta oss efter. ”Förståelse för hushållning bottnar i vetskapen om tillgången till luft, vatten och avkastningen från marken”. *

Användningen av miljö och naturresurser kan och måste ske på ett sätt som inte förbrukar dessa resurser.

GRUNDLÄGGANDE SYNSÄTT OCH VÄRDERINGAR
Naturmiljön, biotopen, själva livsrummet i och runt våra fiskevatten är grunden för Långåfiskets existens. Det är den helt avgörande kvalitetsfaktorn för att Långå FVOF ska kunna hålla ursprungliga, naturliga och friska fiskarter och för att Långåfisket ska kunna erbjuda naturupplevelser genom ett attraktivt fiske.

All mänsklig aktivitet påverkar naturvärlden genom utvinning och användning av olika nyttigheter och tillgångar ur naturen. Konsekvenserna är direkt avläsbara i landskapsbilden, miljön, naturen, vattnen och lufthavet.

Att bestämma sig för en miljöpolicy innebär ett åtagande som ska verkställas så länge den gäller.
En policy innebär även ett åtagande som medför omtanke, merarbete och högre kostnader. Det är föreningen beredd att ta.

Fiskevårdsplanen för Långåfisket bygger på att bevara, vårda och använda fisket som en skyddsvärd naturresurs. Miljöpolicyn är en del i detta.

SYFTE
Meningen med den här miljöpolicyn är att hindra och minska negativ påverkan på natur och miljö genom vår egen verksamhet i Långå FVOF. Vi vill även direkt engagera fiskare och besökare i deras synsätt, beteende och omtanke om vår natur och miljö. Och vi önskar att vår policy ska väcka intresse och kunna användas hos andra.

Ett särskilt syfte är att även bevara skönhetsvärden som vi äger och erbjuder våra besökare. Det innebär att vi kräver respekt för alla naturvärden i de privatägda markerna. Nedskräpning, klotter eller skadegörelse accepteras aldrig någonstans; där råder nolltolerans enligt våra grundregler.
Alla som har fiskekort eller fiskerätt har styrelsens tillåtelse att hindra nedskräpning, klotter, skadegörelse och brott mot reglerna genom att påpeka att det är förbjudet!

RÅD OCH REKOMMENDATIONER
Långå FVOF uppskattar att fiskare och besökare inom fiskevårdsområdet använder sig av miljöpolicyns synsätt och anvisningar.

Det är enkelt att leva upp till policyns mål om minimal påverkan genom ansvarsfullt beteende.

Det här bestämmer du
 samåkning!
 använd kollektivtrafik och hyrbilsystemet.
 undvik att köra längre än nödvändigt. Karta, råd och skyltar hjälper dig att hitta rätt direkt!
 läs om fiskevattnen på Långåfiskets hemsida för att bättre planera fisketuren.
 använd packlistorna från hemsidan för att ’komma ihåg’ och slippa extraturer.
 gör inköpen på plats istället för att frakta långt. Affärerna i Hede har det som behövs.
 inget skräp lämnas kvar utan tas hem. Tag även med det skräp som andra lämnat efter sig!
 fiskelinor, krokar eller annan utrustning lämnas aldrig i naturen.
 mycket stor försiktighet med eld. Respektera att eldningsförbud gäller all användning av eld!
 respekt och hänsyn för andra som fiskar eller vistas i området.
 med fiskerätt/fiskekort får du påpeka för annan att det är förbjudet att bryta mot reglerna.
 ge goda råd om hur den här policyn kan utvecklas och användas. Tack!