SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Fiskevårdsföreningen

Långåfisket ™ är varumärke för det naturnära och attraktiva sportfiske som Långå fiskevårdsområdes förening upplåter.

Verksamheten omfattar vård och förvaltning av fiskets naturresurser, förutsättningar och utveckling inom det fem kvadratmil stora fiskevårdsområdet. En viktig del i verksamheten är service och kontroll samt marknadsföring. Ett femtital personer är engagerade och den absoluta merparten av verksamheten bygger på ideellt oavlönat arbete till ett värde på nära en halv miljon kronor årligen. Eftersom intäkterna från fiskekorten återförs i fiskevårdande åtgärder och investeringar för fisket, innebär det att värdet på fiskekortet är fyr gånger så stort som den avgift sportfiskaren betalar.

ÅRSRDOVISNING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2023

STYRELSE och FÖRENINGSFUNKTIONER
Styrelsen ansvarar för fiskevårdsföreningens förvaltning, verksamhet och resultat. Arbetsfördelningen inom styrelsen har varit följande:
Helge Jonsson: ordförande, styrelseärenden, ägarrelationer, verksamhetsplaner, myndighetskontakter, ordförande i Grundsjöprojektet, finansiering, ansvar för stora projekt samt marknadsföring.
Allan Blomkvist: vice ordförande, ordförandens ställföreträdare, styrelsearbete, omvärldsrelationer, Grundsjöprojektet (projektledning och entreprenad), löpande arbete, inköp, utsättningar.
Kevin Dahlberg: vice ordförande, styrelsearbete, Grundsjöprojktet, kontakter med samfälligheten, markägarkontakter
Elias Hammarlund: styrelseledamot, styrelsens sekreterare, styrelsearbete, protokoll, aktförvaltare, kulturansvarig, löpande arbeten
Per-Ola Persson: styrelseledamot, styrelsearbete, ansvarig för kvalité, tillsyn, planering av fiske- och biotopvård. Långåljusnan projektet. Kontaktperson för kommunens fiskegrupp.
Wiktor Olsson: styrelseledamot, styrelsearbete, ansvarig för anläggningar
Anton Sundin, styrelseledamot, projekt, löpande arbeten
Suppleanter: Ove Bergman och Aksel Paasche

Revisorer: Annette Anderzon, Martin Ljungberg Suppleant Elin Eriksson

Valberedning: Jonny Sundin och Göran Andersson

Bertil Andersson Hede Administrativa Service ansvarar för ekonomihantering, bokföring och redovisning. Ekonomiansvarig för Grundsjöprojektet.

VERKSAMHETEN
BEVARANDE, VÅRD OCH ANVÄNDNING
Långåfisket har hävdats i tre hundra år som skyddsvärd naturresurs som bevaras, vårdas och används. Fiskevård, förvaltning och investeringar drivs i egen regi. Stora renoveringar är genomförda för biologisk mångfald. Provfisken visar vilka vatten som kräver åtgärder på grund av för mycket fisk med risk att det bildas ’tusenbröder’. Dessa ses samtidigt som tillgång för omgruppering i andra vatten. Samverkan sker med relevanta aktörer som länsstyrelsen, kommunen, Fortum Sverige AB och Sportfiskarna i sammanhang där ytterligare kompetens och finansiella resurser behövs.
2021 infördes principen att behålla och vårda ursprungliga fiskarter genom naturlig reproduktion. Våra ädelfiskar med flertusenåriga stamtavlor och lokal prägling innebär biologisk mångfald och ett attraktivt sportfiske. Stortjärn är enda P&T-vattnet och där sätts odlad regnbåge ut.

Grundsjöprojektet arbetar för Grundsjörödingens överlevnad och reproduktion i Grundsjömagasinet genom reduceringsfiske efter invandrad sik samt utsättning av rom på platser som inte torrläggs under vintern. Under 2023 slutfördes en förstudie om att anlägga en ’Damm i Dammen’ som skapar en ’sjö i sjön’ som inte torrläggs. Grundsjön är som ’ett batteri’ där vattnets lägesenergi lagras och omvandlas till el i Långå vattenkraftverk. Beslut om ’ECOSJÖN’ togs vid projektstyrelsens seminarium i Långå 21 sept. 2023.

Långåfiskets KULTURHISTORIA
En fisketur innehåller fler upplevelser än enbart fisket i sig. Det finns gott om intressanta lämningar från historisk tid i miljöer med kulturvärden där fisket sker, exempelvis skördeplatser vid Unnsån som gjorts synliga. Samarbete med projektgruppen för Långå Skans har etablerats och åtgärder för samlingsplats vid Långåljusnans sträckning har inletts. Där ordnas platser för övning i fisketeknik, information om traktens ursprungliga ädelfiskar, om fiskevattnens biologi och ekologi, entomologi och olika sätt att fiska. En fungerande rastplats anläggs. Projektet kallas ’FISKELÄGET’.

KVALITETSARBETE, TILLSYN OCH REGELVERK
Tillsyn och kvalité sköts i egen regi med kompetens och ansvar. 2023 har fyra personer utbildats och fått certifiering för elfiske som är ett viktigt redskap i kontroll, analyser och fiskevård.
Långåfiskets regler innebär att den som har fiskekort kan påpeka för andra fiskare vilka regler som gäller. Långå FVOF tillämpar kontrollavgift.

INFORMATION – KOMMUNIKATION – MARKNADSFÖRING
Långåfiskets logo med 4 rundlar symboliserar ”Långåfiskets fyra ädla”. Trademark finns för bl a Grundsjöröding™, Grundsjööring™, Långåröding™, Långåsik™ och Långå SIKROM™ Styrelsen har fastställt egennamnet ’Långåljusnan’ för Ljusnans sträckning genom fiskevårds-området för att särskiljas från andra delar av Ljusnan, t ex Mellanljusnan.
Marknadsföring Hemsidan och Facebook är kanaler för Långåfiskets information, kontakt och marknadsföring. Hemsidan uppskattas för fakta, sakupplysningar och information som ger sportfiskaren kunskap och ser-vice för att planera, genomföra och få bästa upplevelsen av sina fisketurer.
Hemsidan är kanal för fakta om fiskevattnen, fiskarter, biotoper, regelverk, goda råd och tips om alltifrån recept och matlagning till boendeservice.
Traditionell ’säljande reklam’ används inte. Telefonservice är inte möjlig av tidsskäl men alla kan hitta aktuell information på hemsidan dygnet runt.

TACK
Styrelsen framför ett varmt och uppriktigt tack till ägarna för förtroendet och till det femtital personer som på olika sätt visat sitt engagemang och ställt upp i verksamheten oftast utan någon ersättning. Utan er insats skulle föreningen inte klara sitt ansvar och sitt uppdrag.
Finansiering av våra fiske- och naturvårdsprojekt har varit möjliga att bedriva tack vare medverkan från Länsstyrelsen i Jämtlands län, Fortum Sverige AB, kraftindustrins bygdemedel, Härjedalens kommun, EU:s landsbygdsprogram, Hav- och vattenmyndigheten, Sportfiskarna och enskilda intressenter.
Ett varmt tack till er alla!
EKONOMISK ÖVERSIKT 2023
Resultaträkning Omsättning/försäljning 2023 (2022)
Fiskekort 386 070 (404 700)
Övrig försäljning 8 688 (2 671)
Bygdemedel 216 583 (444 000)
Länsstyrelsen 228 274 (188 500)
SUMMA rörelseintäkter 839 615 (1 058 871)

SUMMA rörelsekostnader 923 772 (1 075 780)
ÅRETS RESULTAT -84 147 ( -16 510)

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 19 656 (32 335)
Omsättningstillgångar 515 005 (600 496)
SUMMA tillgångar 534 661 (632 831)
EGET KAPITAL, Skulder
Fritt eget kapital 351 523 (435 681)
Kortfristiga skulder 183 138 (197 150)
SUMMA skulder eget kap 534 661 (632 831)

Styrelsen för Långå fiskevårdsområdes Förening
Enligt uppdrag: Helge Jonsson, styrelseordförande

Revisorerna har granskat förvaltning och redovisning utan anmärkning och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen