SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Fiskevårdsföreningen

Långåfisket ™ är varumärke för det naturnära och attraktiva sportfiske som Långå fiskevårdsområdes förening upplåter.

Verksamheten omfattar vård och förvaltning av fiskets naturresurser, förutsättningar och utveckling inom det fem kvadratmil stora fiskevårdsområdet. En viktig del i verksamheten är service och kontroll samt marknadsföring. Närmare ett femtital personer är engagerade och den absoluta merparten av verksamhen bygger på ideellt oavlönat arbete till ett värde på nära en halv miljon kronor årligen. Eftersom intäkterna från fiskekorten återförs i fiskevårdande åtgärder och investeringar för fisket, innebär det att värdet på fiskekortet är mer än dubbelt så stort som den avgift sportfiskaren betalar.

ÅRSRDOVISNING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2021

STYRELSE och FÖRENINGSFUNKTIONER
Styrelsen ansvarar för fiskevårdsföreningens förvaltning, verksamhet och resultat. Arbetsfördelningen inom styrelsen har varit följande:
Helge Jonsson: ordförande, styrelseärenden, ägarrelationer, verksamhetsplaner, myndighetskontakter, ordförande i Grundsjöprojektet, finansiering, ansvar för stora projekt samt marknadsföring.
Allan Blomkvist: vice ordförande, ordförandens ställföreträdare, styrelsearbete, omvärldsrelationer, Grundsjöprojektet (projektledning och entreprenad), löpande arbete, inköp, utsättningar.
Elias Hammarlund: styrelseledamot, styrelsens sekreterare, styrelsearbete, protokoll, aktförvaltare, kulturansvarig, löpande arbeten
Per-Ola Persson: styrelseledamot, styrelsearbete, ansvarig för kvalité, tillsyn, planering av fiske- och biotopvård. Långåljusnan projektet. Ledamot av kommunens fiskegrupp. Representant i Drömfiske.
Kevin Dahlberg: styrelseledamot, styrelsearbete, kontakter med samfälligheten, markägarkontakter.
Wiktor Olsson: styrelseledamot, styrelsearbete, ansvarig för anläggningar
Jens Andersson, styrelseledamot, projekt, löpande arbeten
Suppleanter: Ove Bergman och Anton Sundin

Revisorer: Elin Eriksson och Camilla Bringsaas Ohlsén. Suppleant: Martin Ljungberg

Valberedning: Jonny Sundin och Göran Andersson

Bertil Andersson Hede Administrativa Service ansvarar för ekonomihantering, bokföring och redovisning. Ekonomiansvarig för Grundsjöprojektet.

EKONOMI & FÖRSLAG TILL DISPOSITION
Omsättningen uppgick till 746 655 (1 041 121) kronor varav försäljning av fiskekort 401 434 (406 736) kronor.
Till årsmötets disposition står följande balanserade vinstmedel: från föregående år med 522 229 (411 117) kronor och årets resultat -69 472 (111 111) kronor. Styrelsen föreslår därför att i ny räkning balanseras 452 757 (522 229) kronor. Se för övrigt den ekonomiska redovisningen.

Fiskevårdsåtgärder 2021
Långåfisket har hävdats mer än tre hundra år som skyddsvärd naturresurs bevisligen sen 15 maj 1716. Förvaltning, vård, investeringar och nyttjande beskrivs i fiskevårdsplanen för 2022 – 2032.

Ledorden i planen för Långåfisket är ”bevara, vårda och använda” med fokus på de ursprungliga fiskarterna, vattenlevande organismer och biotoper genom kontroll, tillsyn och åtgärder i löpande förvaltning, regelverk och genom ett omfattande investeringsprogram. Fokus därefter gäller sportfiskaren som genom Långåfisket erbjuds minnesvärda upplevelser. Samverkan med relevanta aktörer i samhället såsom länsstyrelsen, kommunen, Sportfiskarna, Fortum Sverige AB med flera anknyter till de större sammanhangen och perspektiven.

FISKET
Antalet utifrån kommande fiskare är omkring 1 200 per år. Totala antalet fisketurer (fisketillfällen) är närmare 15 000, vilket bland annat förklaras av att en och samma fiskare kan ’omgruppera sig’ till ett par tre andra platser per dag. Alla intäkter och externt tillförda medel används för investeringar i bevarande och biotopvård, mer och mer med tonvikt på miljö, klimateffekter, fiskevård och förvaltning. Ingen ekonomisk utdelning till ägarna. Värdet av ett fiskekort är ungefär fyra gånger större än avgiften.

Stödåtgärder för Grundsjörödingens överlevnad och reproduktion i Grundsjömagasinet sker genom reduceringsfiske efter invandrad sik samt fångst, befruktning och utsättning av rom på platser som inte torrläggs på grund av kraftproduktion. Åtgärden genomförs inom ramen för Grundsjöprojektet som ägs och finansieras av Fortum Sverige AB, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Härjedalens kommun, Långå fiskevårdsförening och Särvsjöns bysamfällighet. Ägarna förenas, trots olika roller och uppgifter i samhället, i unik samverkan kring Grundsjörödingen som det gemensamma målet.

Fiskevårdsplanen och miljöplan, uppdateras årligen med löpande tioårsperspektiv. Särskilda åtgärder säkrar tillgången på öring i Långåljusnan; den avgränsade delen mellan två kraftverksdammar.

Råd och regler för fisket uppdateras årligen efter överväganden om vad fiskevattnen kan tillåta.

PROJEKT
Grundsjöprojektet Avtalet förnyades mellan parterna Fortum Sverige AB, Härjedalens kommun, Långå FVOF och länsstyrelsen i Jämtlands län samt Särvsjöns Bysamfällighetsförening. Projektets perspektiv är tio år och organiseras som separat enhet vid sidan om avtalsparternas ordinarie organisationer. Årets verksamhet har omfattat:
 Upphandling och avtal med F:a Allan Blomkvist om ansvar för genomförande av projektet, drift av LFVOF:s fryskontainer samt avyttring av fångst huvudsakligen till Härjedalens kommun för skolmatsalar och äldreboenden. Projektet stöds av frivilliga krafter.
 Reduceringsfiske efter sik i Grundsjömagasinet genomfördes med flytnät och två storryssjor.
 Fångsten har årligen reducerats kraftigt under senare år och blev 2021 4 160 (4 546) sikar med genomsnittsvikt 450 gr ungefär 50/50 nät ryssjor Detta tolkas som indikation på att metoden, med flytnät/storryssjor fungerar.
 Ny strategi för föryngringsåtgärder infördes och avelsbesättning samt kvarvarande yngel vid fiskodlingen i Tännäs sattes ut i Grundsjön.
 Framtagning av ’sjökort’ för Grundsjömagasinet genomfördes.
 Förstudie om Damm i Dammen utfördes. Bekostas av Fortum Sverige AB för nytt beslut under 2022.

Projekt Långåljusnan
Projektet har återställt strömsträckorna i Långåljusnan för biologisk mångfald med naturlig reproduktion fiskarter som även ger ett långsiktigt, hållbart och attraktivt fiske. Gynnsamma biotoper har bildats för ursprungliga fiskarter ch för vattenlevande insekter och sländor. Vattenvolymen är större med djupfåror och djuphålor som mildrar konsekvenser av klimateffekter och torka.
Långåljusnans biflöden är viktiga reproduktionslokaler för framför allt öring med en växande andel av lokalt präglad Ljusnanöring. Åtgärder för återväxt av öring i strömsträckorna drivs inom det särskilda ’Öringprojektet’. Investeringar och resultat följs upp genom särskild förvaltningsplan.

Förstudie och analys av möjligheterna att återställa den resterande sträckan till Kolbenshån, har genomförts och projektet väntas bli genomfört sommaren 2022.

Delprojekt INFRA 2020 gäller leder, stigar, rastplatser, fiskekojor, information, kulturhistoria och service. För infrastrukturåtgärderna har Jordbruksverket och EUs program för landsbygdsutveckling satsat 315 000 kronor, Härjedalens kommun via bygdemedel 90 000 och Långå FVOF 70 000 kronor. Allan Blomkvist slutför INFRA-projektet sommaren 2022.

REPRODUKTION OCH UTSÄTTNING AV FISK
Fiskevårdsplanen prioriterar naturlig reproduktion av de ursprungliga fiskarterna. Vattnen tillåts hålla den mängd fisk som de naturligt förmår att ha. Långsiktig plan baserad på bedömt behov av utsättningar togs fram under 2019 av Långåfiskets kvalitetsansvarige, Per-Ola Persson. Planen ingår i den övergripande fiskevårdsplanen.

Långåfiskets KULTURHISTORIA
Rika skatter som riskerar att falla i glömska och dölja tider av jordbruk, skogsbruk och det liv som levdes i Långå, i skogarna och längs åstränder. Namnkunniga fiskare har lämnat efter sig berättelser och intressanta föremål och redskap. Mot den bakgrunden inrättades en särskild styrelsepost 2016. Dokumentationsfotografering och insamling av foton och föremål sker och bildar underlag för presentation på Långåfiskets hemsida.

KVALITETSARBETE, TILLSYN OCH REGELVERK
Långåfiskets anseende och efterfrågan bygger på kvalitet i fiskeupplevelsen. Kärnan i kvalitetsarbetet utgår från fiskevårdsplanen och regleringen av fisket sker även genom det fastlagda regelverket med goda råd och anvisningar som vädjar till sportfiskarens ansvar och delegerar rätt för den som har fiskekort att påpeka för andra fiskare vilka regler som gäller. Långå FVOF tillämpar kontrollavgift som fastställs årligen på föreningsstämman. Hittills har ingen kontrollavgift utkrävts.

Per-Ola Persson är Långåfiskets ”River Keeper” med ansvar för tillsyn, fiskevårdsplaner, fiskevårdande åtgärder och biotopvård, samt planering, kontroll och statistik. Andelen catch&release ökar. Rapportering om fångster har ökat väsentligt och används som underlag i planeringsarabetet.

Styrelsen har beredskapsplaner för akuta händelser med möjlighet att omgående införa begränsningar eller andra åtgärder till skydd för fisken. Medvetenheten om klimateffekter har skärpts. Problemen är bekymmersamma och oroande, särskilt allvarliga för Långåfiskets kallvattenberoende ädelfiskar.

FISKETILLSYN
Samtliga personer i tillsynsverksamheten har aktuell utbildning enligt nya krav med ny certifiering av länsstyrelsen. De arbetar efter schema med tonvikt på att vara ambassadörer för Långåfisket och ge vägledning med hög servicegrad för fiskare. Deras arbetsinsatser är synnerligen betydelsefulla och uppskattade. I uppdraget ingår även tillsyn av rastplatser. Nedskräpning noteras som problem.

INFORMATION – KOMMUNIKATION – MARKNADSFÖRING
Varumärken
Långåfiskets logo består av 4 rundlar som symboliserar ”de fyra stora” – öring, röding, harr och sik. Begreppet anspelar på jägartermen för storvilt på den afrikanska savannen. Det är inte fiskarnas tyngd som avses utan deras betydelse och vikt som sportfisk och kulinarisk upplevelse. Härjedalens kommun använder sin officiella benämning av fiskarna som ”Långåfiskets fyra ädla”. Fisket upplåts och marknadsförs under samlingsnamnet Långåfisket™. Trademark finns för Grundsjöröding™, Grundsjööring™, Långåröding™, Långåsik™, Långå SIKROM™ samt Naturvärlden™ och Långåflugorna™. Styrelsen har fastställt egennamnet ’Långåljusnan’ för Ljusnans sträckning genom fiskevårdsområdet.

Marknadsföring
www.langafisket.se, Facebook och Instagram
Hemsidan och Facebook är tunga kanaler för Långåfiskets information, kontakt och marknadsföring. Långåfisket har cirka 1 000 registrerade på Facebook och drygt hundratalet följare på Instagram. Långåfisket är anslutet till Hede-info.

Hemsidan är en uppskattad kanal med tyngdpunkten på fakta, sakupplysningar och information som ger sportfiskaren kunskap, motivation och service för att planera, genomföra och få bästa upplevelsen av sina fisketurer och fisketillfällen. Av resursskäl finns ingen telefonservice, utan de insatser som skulle ägnas åt den verksamheten läggs istället på fiskevård. Sportfiskaren får göra en egen insats på det viset genom att söka information. Facebook utgör den mer spontana kanalen både för information och kommunikation, där Kent Kristoffersson gör värdefulla insatser.

Medier
Långåfisket har fått värdefull publicitet i Tidningen Härjedalen, Östersunds Posten, Länstidningen och de ledande tidskrifterna Flugfiske i Norden samt Svenskt Fiske. Knättskugga är vårt lokala husorgan. Stor uppmärksamhet har ägnats åt Långåljusnan projektet med utförliga reportage i Flugfiske i Norden och i Sportfiskarnas medlemstidning Svenskt fiske. Elva pressmeddelanden har sänts till dags- och fackpress plus löpande direktkontakter med olika redaktioner och journalister.

Mässor och evenemang.
På grund av Corona pandemin har deltagande i mässor, utställningar och andra publika evenemang ställts in med undantag för Hedemässan där Långåfisket delade monter med Långå Skans. Under hösten arrangerade Långågården försäljning av bl a Långå SIKROM™ från Grundsjön.

PERSONELLA RESURSER och SAMVERKAN
Personligt engagemang och insatser är värda stor uppskattning. De är en del av Långåkulturen! Under 2021 har 51 personer varit engagerade i verksamheten. Värdet av oavlönade frivilliginsatser beräknas till ca en halv miljon Betydande samverkan med värdefulla tillskott till verksamheten sker med Länsstyrelsen, Härjedalens kommun och Fortum Sverige AB samt olika aktörer i fiskevården.

EKONOMI & FINANSER, PROGNOS
Omsättning har flera år varit 1,5 – 2 miljoner inklusive de stora projekten samt förnyelseinvesterin-gar. De ekonomiska förutsättningarna bygger på att visst kapital finns för att föreningens verksamhet och åtaganden genom avtal. Inga investeringar inleds annat än att de är fullt finansierade i förväg.
Långå FVOF ger ingen prognos fiskekortförsäljningen som domineras helt av väder och klimateffek-ter. Stabiliteten i föreningens ekonomi, inklusive andelen frivilligt oavlönat arbete, är förutsättningar för förvaltning, användning och utveckling av fiskevårdsområdets unika tillgångar.

EKONOMISK ÖVERSIKT 2021 (jämförelsetal 2020 inom parentes)
Resultaträkning Omsättning/försäljning
Fiskekort 401 434 (406 736)
Övrig försäljning 13 596 ( 55 520)
Bygde- o kommunmedel 205 000 (115 000)
Länsstyrelsen 126 625 (463 865)
SUMMA rörelseintäkter 746 655 (1 041 121)
Rörelsekostnader
Inköp av fisk 48 438 ( 27 058)
Grundsjöprojektet 287 595 (115 005)
Långåljusnan 207 224 (431 948)
Administration 22 160 ( 69 561)
Personalkostnader 53 783 ( 44 503)
Marknadsföring 40 523 ( 42 874)
Övriga externa kostnader 143 916* ( 75 997) *
Avskrivningar 12 513 ( 22 410)
SUMMA rörelsekostnader 816 127 (930 009)
ÅRETS RESULTAT -69 472 (111 111)
*provisioner, redovisning, externa tjänster, banktjänster, övriga kostnader
Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 40 069 ( 74 057)
Omsättningstillgångar 435 981 (671 695)
SUMMA tillgångar 476 021 (752 003)
EGET KAPITAL, Skulder
Fritt eget kapital 452 757 (522 229)
Kortfristiga skulder 23 264 (229 774)
Summa: skulder eget kapital skulder 476 021 (752 003)

Styrelsen för Långå fiskevårdsområdes Förening
Enligt uppdrag: Helge Jonsson, styrelseordförande

Revisorerna har granskat förvaltning och redovisning och lämnat sitt godkännande