Grundsjöprojektet

Styrelsen för Grundsjöprojektet samlad vid infarten till Grundsjön. Från vänster Helge Jonsson, Långå Fiskevårdsförening, Janne Gabrielsson, Härjedalens kommun, Marco Blixt Fortum Sverige AB, Joakim Svensson, Länsstyrelsen och Torgny Gunnarsson, Särvsjöns samfällighetsförening.

Grundsjörödingen™ är känd som intressant sportfisk och exklusiv matfisk, släkt med Vätterrödingen med ett genetiskt arv som gör att den har en officiell klassning ”mycket skyddsvärd, storvuxen genetik, biologisk mångfald”. Den är en attraktion för sportfiskare både vinter och sommar.

Längst ner kan du ladda hem boken om Grundsjörödingen, en presentation av Grundsjöprojektet!

Grundsjörödingen tillhör de få kvarvarande rödingstammar som reproducerar sig i fjällkedjans sjöar. Visionen är att för all framtid ”till nästa istid” bevara Grundsjörödingen på plats i Grundsjön.
När Grundsjöarna reglerades för elproduktion i början av 1970-talet tilläts överledning av vatten från ett näraliggande system där det finns sik, som nu invandrat och hotar rödingen. Regleringens nivåskillnader för att tillgodose elbehovet i hushåll, industri och samhälle leder till infrysning av rödingrom och minskad biologisk produktion i strandzonen när magasinet töms på lägesenergi och isen lägger sig över rödingens lekplatser.  För att motverka skadorna drivs Grundsjöprojektet sedan 2006 bland annat genom stödodling och utsättning av röding och med reduceringsfiske efter sik som allvarligt hotar rödingen, framför allt genom näringskonkurrens bland röding ynglen. Fortum Sverige AB, Härjedalens kommun, Långå Fiskevårdsförening, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Särvsjöns samfällighetsförening finansierar projektet och är aktiva parter i samarbetet.

Åtgärderna bygger i huvudsak på reduceringsfiske efter sik, stödodling av Grundsjöröding, kontroll och uppföljning. Den årliga satsningen uppgår till ca 500 000 kronor. Entreprenaden sköts av Långå FVOF med Allan Blomkvist, vice ordförande i Långå FVOF, som operativ projektledare. Fiskerikonsulenten Per-Arne Holt-Seeland har under flera år fram till 2019 varit engagerad i projektet som specialist och har utvecklat metoder för riktat fiske efter sik med användning av flytande djupnät. Precisionen i nätfisket innebär att fångsten uppgår till 97 procent sik och endast tre procent övrig fisk. Därav är knappt en procent röding, vilket är ett mycket gott resultat.

Grundsjöprojektets tidsperspektiv är tio år med årlig uppdatering och förlängning. Till stöd för arbetet har projektet tillgång till vetenskaplig rådgivning. Avtalet för 2021 har uppdaterats!

Den fångade siken levereras till vidareförädling. Däribland är Härjedalens kommun, genom sin miljömedvetna och ekologiska inriktning, stor användare av fisken i sina matsalar vid skolor och äldreboenden.

Under 2020 inleddes en förstudie som ska klarlägga möjligheterna att mera naturligt skapa förutsättningar för naturlig reproduktion genom en Damm i Dammen. Projektet torde vara unikt och såvitt det är känt har det inte förekommit i Sverige tidigare, åtminstone inte i det format som det här är fråga om. Förstudien finansieras av Fortum Sverige AB.

Sommaren 2020 inleddes arbetet med att ta fram ett ’sjökort’ för Grundsjömagasinet. Kartläggningen av bottenprofilerna fortsätter under 2021.

Projektstyrelsen består av representanter för var och en av projektägarna. Helge Jonsson är ordförande i styrelsen.

I december 2020 gav projektet ut en sammanfattande beskrivning av projektets syfte, uppdrag, organisation och verksamhet . Boken heter ’Grundsjöröding’ och kan beställas via info@langafisket.se

Verksamhetsberättelse 2020

Avtalet förnyades mellan parterna Fortum Sverige AB, Härjedalens kommun, Långå FVOF och länsstyrelsen i Jämtlands län samt Särvsjöns Bysamfällighetsförening. Projektets perspektiv är tio år och organiseras som en egen, separat enhet vid sidan om avtalsparternas ordinarie organisationer.

Verksamheten år 2020:

  • Till följd av för höga temperaturer med akut hot för röding ynglen beslutades om medelbar utsättning den 27 juni efter olika räddningsinsatser bl a genom tillverkning av is för nedkylning av vattnet i odlingen. I slutet av året utsattes kvarvarande yngel från odlingen i Tännäs, 500 tvåsomriga, 1 500 ensomriga samt 75 avelsfiskar, ålder 4 år.
  • 200 avelsfiskar, varav 150 honor i förvar vid fiskodlingen i Tännäs.
  • Fortum Sverige AB uppdrog åt EKOM AB i Hörnefors, Per Lundström, att göra en förstudie om möjligheterna att genomföra idén om Damm i Dammen och tänkbara hinder för sikvandring genom tunneln från Övre Särvsjön. Upplägg av förstudien presenterades i januari.
  • Ryssjorna togs upp söndagen den 1 november 2020 och därmed var årets reduceringsfiske avslutat. Nätfisket genomfördes planenligt den 9 – 23 augusti.

Sammanlagt har landats 4 546 sikar fördelade på flytnät 2 240 st och st ryssjor 2 306. Genomsnittsvikten är 450 gr för nätfångad sik och 300 gr för sik som fångats i ryssjorna. Utfallet från nätfisket är i nivå med tidigare. Sommaren 2020 var första året då det  användes två ryssjor (en större och en mindre) varför det inte finns jämförbara uppgifter från tidigare. Fisket har genomförts på tidigare bestämda platser, med djupnät som introducerades av fiskekonsulenten Per Arne Holt-Seeland 2017. Bifångsten i det riktade reduceringsfisket ligger på oförändrad nivå under 3 % med 0,7 % röding.

  • 800 kg sik levererad till Härjedalens kommun för matsalar i skolor och äldreboenden.
  • Boken GRUNDSJÖRÖDINGEN – presentation av Grundsjöprojektet kom ut av trycket i december på Incorema förlag. Boken kan beställas via info@langafisket.se
  • Ingen noterad inverkan av Corona pandemin.
  • Vid årets sista styrelsemöte, 28 december 2020, uppdaterades huvudavtalet för 2021. Avtalet löper med tio års perspektiv men uppdateras årligen.

Kostnaderna för Grundsjöprojektet under 2020 uppgick till 461 000 kronor. Resultatet är preliminärt och fastställs i samband med bokslutet i februari. Det tillkommer kostnader för förstudien om projektet Damm i Dammen som finansieras av Fortum Sverige AB.

Här kan du läsa eller ladda ner boken Grundsjörödingen – en presentation av Grundsjöprojektet utgiven i december 2020.

Ladda hem informationen i PDF-format här.