Grundsjöprojektet

Styrelsen för Grundsjöprojektet samlad vid infarten till Grundsjön. Från vänster Helge Jonsson, Långå Fiskevårdsförening, Janne Gabrielsson, Härjedalens kommun, Marco Blixt, Fortum Sverige AB, Joakim Svensson, Länsstyrelsen och Torgny Gunnarsson, Särvsjöns samfällighetsförening.

Grundsjörödingen™ är känd som intressant sportfisk och exklusiv matfisk, släkt med Vätterrödingen med ett genetiskt arv som gör att den har en officiell klassning ”mycket skyddsvärd, storvuxen genetik, biologisk mångfald”. Den är en attraktion för sportfiskare både vinter och sommar.

Längst ner kan du ladda hem boken om Grundsjörödingen, en presentation av Grundsjöprojektet!

Grundsjörödingen tillhör de få kvarvarande rödingstammar som reproducerar sig i fjällkedjans sjöar.
När Grundsjöarna reglerades för elproduktion i början av 1970-talet tilläts överledning av vatten från näraliggande Övre Särvsjön där det finns sik, som nu invandrat och hotar rödingen. Regleringens nivåskillnader för att tillgodose elbehovet i hushåll, industri och samhälle leder till infrysning av rödingrom och minskad biologisk produktion i strandzonen när magasinet töms på lägesenergi och isen lägger sig över rödingens lekplatser.

Visionen är att för all framtid ”till nästa istid” bevara Grundsjörödingen på plats i Grundsjön.

Grundsjöprojektet bildades 2008 för att motverka hot och hinder för rödingpopulationens framtid. Åtgärderna har inriktats på stödodling och utsättning av röding samt reduceringsfiske efter sik som allvarligt hotar rödingen, framför allt genom näringskonkurrens bland rödingynglen i deras mest kritiska livsskede.

Fortum Sverige AB, Härjedalens kommun, Långå Fiskevårdsförening, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Särvsjöns samfällighetsförening äger och finansierar projektet och är aktiva parter i samarbetet.

Åtgärderna bygger i huvudsak på reduceringsfiske efter sik, stödutsättning av befruktad rom (fr o m 2021) av Grundsjöröding, kontroll, uppföljning och utveckling. Den årliga satsningen uppgår till ca 500 000 kronor. Entreprenaden sköts av Långå FVOF med Allan Blomkvist, vice ordförande i Långå FVOF, som operativ projektledare. Fiskerikonsulenten Per-Arne Holt-Seeland har under flera år fram till 2019 varit engagerad i projektet som specialist och har utvecklat metoder för riktat fiske efter sik med användning av flytande djupnät. Precisionen i nätfisket innebär att fångsten uppgår till 97 procent sik och endast tre procent övrig fisk (knappt en procent röding) vilket är ett mycket gott resultat.

Grundsjöprojektets tidsperspektiv är tio år med årlig uppdatering och beslut om förlängning av avtalet. Projektet organiseras i en egen, separat projektorganisation vid sidan om avtalsparternas ordinarie organisationer. Projektstyrelsen upphandlar insatser för verksamheten med Långå FVOF som entreprenör. Till stöd för arbetet har projektet tillgång till vetenskaplig rådgivning.

Projektstyrelsen består av representanter för var och en av projektägarna. Helge Jonsson Långå Fiskevårdsförening är ordförande. Ledamöter är: Marco Blixt, Fortum Sverige AB, Janne Gabrielsson, Härjedalens kommun, Joakim Svensson, Länsstyrelsen i Jämtlands län samt Torgny Gunnarsson, Särvsjöns bysamfällighetsförening.

Den fångade siken levereras till vidareförädling. Däribland är Härjedalens kommun, genom sin miljömedvetna och ekologiska inriktning, stor användare av fisken i sina matsalar vid skolor och äldreboenden.

Under 2020 inleddes en förstudie som ska klarlägga möjligheterna att återskapa förutsättningar för mer naturlig naturlig reproduktion genom en Damm i Dammen. Projektet torde vara unikt och såvitt det är känt har det inte förekommit i Sverige tidigare, åtminstone inte i det format som det här är fråga om. Förstudien finansieras av Fortum Sverige AB som har uppdragit åt AFRY AB, Per Lundström Hörnefors, att göra en förstudie om möjligheterna att genomföra idén om Damm i Dammen och införa tänkbara hinder för sikvandring genom tunneln från Övre Särvsjön. Resultat av förstudien presenteras i början av 2022.

Sommaren 2020 inleddes arbetet med att ta fram ett ’sjökort’ för Grundsjömagasinet.

Kartläggningen av bottenprofilerna är i huvudsak genomförda under sommaren 2021.

I december 2020 gav projektet ut en sammanfattande beskrivning av projektets syfte, uppdrag, organisation och verksamhet . Boken heter ’Grundsjöröding’ och kan beställas via info@langafisket.se  En digital version finns här nedan.

VERKSAMHETEN 2022

Vattennivån i Grundsjömagasinet var ovanligt låg hela sommaren vilket också gällde för perioden då fisket skulle utföras. Sikens lektid var inte påverkad.

Fisket inleddes enligt avtal med 6 meter djupa flytnät, inalles längd 1,2 km på tidigare kända lekplatser för sik och pågick från och med söndag den 7 augusti till och med torsdag den 22 augusti. Efter två veckor, enligt avtalet, var fortfarande fångsterna så stora att det ansågs lämpligt att fortsätta ytterligare en vecka.

Ryssjorna har inte varit möjliga att sätta ut som planerat  med rimliga arbetsinsatser för sättning och vittjande på grund av för låga och starkt varierande låga vattennivåer. Flera försök har gjorts men utan resultat. Ett tillkommande problem är att tyngre arbeten som hamnar utanför planen kolliderar med andra aktiviteter,som exempelvis den pågående älgjakten.

Totala nätfångsten blev 3 640 sikar med en snittvikt runt 600 gram. Fiskarna är något större än i tidigare fångster. Siken är i mycket god kondition med något ökande k-faktor, det vill säga förhållandet vikt/längd. Inga parasiter noteras.

Landningen av siken och transporter till container har inneburit betydande och tungt merarbete på grund av den låga vattennivån och uppgrundningen vid landningsstället.

Bifångster av annan fisk ligger fortsatt runt 3 procent varav röding en påtagligt mindre del.

Damm i Dammen

Utvecklingsarbetet inom Grundsjöprojektet har under senare tid präglats av idén att skapa områden i regleringsmagasinet där sjöbotten och lekplatser inte torrläggs under vintern. Delprojektet har fått namnet Damm i Dammen. Sommaren 2021 genomfördes mätningar och studier för att klarlägga förhållanden framför allt om ljusinsläpp och förutsättningar för näringsproduktion. Sommaren 2022 lämnades en preliminär rapport om lämplig lokalisering av en Damm i Dammen och slutsatserna av mätningar och undersökningar kommer att redovisas av Umeå Universitet. Projektstyrelsen har fattat principbeslut om att en pilotanläggning ska uppföras i magasinets nordöstra del, i Långtjärn som är integrerad i magasinet. Förutsättningarna för näringsproduktion där är goda och kan ligga i nivå med förhållanden som rådde före regleringen. Samtidigt uppnås effekten att området inte torrläggs någon del av året.

 

VERKSAMHETEN 2021

  • Reduceringsfisket genomfördes enligt huvudstrategin med 5 – 6 meter djupa flytnät på tillsammans 1,2 km längd samt två stora ryssjor. Nätfisket genomfördes planenligt den 14 – 29 augusti 2021.
    Ryssjorna togs upp söndagen den 31 oktober 2021 och därmed var årets reduceringsfiske avslutat.

Sammanlagt har under 2021 landats 4 046 sikar på närmare 2 ton. Genomsnittsvikten är ca 480 gr för nätfångad sik och något lägre för sik som fångats i ryssjorna. Utfallet från nätfisket är något lägre än tidigare, vilket kan tolkas som att sikpopulationen minskat till följd av reduceringsfisket. Fisket har genomförts på utvalda och bestämda platser, med djupnät som introducerades av fiskekonsulenten Per Arne Holt-Seeland 2017. Bifångsten i det riktade reduceringsfisket ligger på oförändrad nivå under 3 % med 0,7 % röding. Till Härjedalens kommun levererades 500 kg sik under 2021 för matsalar i skolor och äldreboenden.

Kostnaderna för Grundsjöprojektet under 2021 beräknas till 380 000 kronor (461 000 kronor år 2020). De minskade kostnaderna förklaras framför allt av att odlingsverksamheten ersatts med direktutsättning av befruktad rom på platser som inte torrläggs under vintern. Det tillkommer kostnader för förstudien om projektet Damm i Dammen som finansieras av Fortum Sverige AB.

Här kan du läsa eller ladda ner boken Grundsjörödingen – en presentation av Grundsjöprojektet utgiven i december 2020.

Ladda hem informationen i PDF-format här.