SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Fiskevårdsplan 2024 – 2034

I fiskevårdsplanen för Långå Fiskevårdsområde finns tre ledande nyckelord och fokusområden: bevara, vårda och använda.

Långå har en flerhundraårig tradition av att förstå och använda fisket som tillgång av en skyddsvärd naturresurs. Det är själva kärnan i det som är fiskekulturen i Långå och en förklaring varför Långå uppskattas för sin harmoniska balans av livskvalité och naturkvalité. För dagens människor är det lätt tillgängliga upplevelser med långtidsverkan och behållning. Livet under vattnytan, kring stränder och i det växlande landskapet är en generös tillgång.

Långå fiskevårdsområdes förening har ansvaret för att Långåfisket ska höra till de mest uppskattade sportfiskeområdena för sina kvalitéer . Med kunskap, rätt metoder och åtgärder infrias och förnyas det målet varje år. Så har vi hållit på i mer än 300 år! Styrelsen upprättar och beslutar årligen om en förvaltnings- och verksamhetsplan. Verksamhetsplanen omfattar allt från styrelsearbete och förvaltning till biotop och fiskevård. Ett viktigt inslag är åtgärder för service riktad till sportfiskaren.

För oss är och förblir fisken  nummer ett! Sportfiskaren nummer två. Vi vet att finns det fisk, då finns det fiskare! Fiskevårdsplanen gäller fiskarna och deras livsbetingelser och naturmiljöer men även de som fiskar, det vill säga vi ser till dig och dina behov! Fiskekulturen är ett av kvalitetsbegreppen.

Inkomster från fiskekorten går tillbaka till fiskaren i form av fiske- och naturvård, investeringar i naturnära miljöer och service. Fiskekortet är värt flera gånger mer än avgiften.

Bevara
De ursprungliga, vilda fiskarterna ska finnas kvar i framtiden. Naturlig reproduktion i stället för odling och utsättning. Sedan sommaren 2021 gäller det även  Grundsjöröding då odlingsverksamheten upphört och ersatts med romtagning i Grundsjömagasinet och utsättning av befruktad rom på platser som inte torrläggs på grund av kraftproduktion. I vissa tjärnar finns för få fiskare och för mycket fisk. En del av den fisken fångas och omplaceras till andra vatten.

Öringen i Långåljusnan präglas av de lokala förhållanden som gäller inom fiskvårdsområdet som är ’instängt’ mellan tre vattenkraft dammar. Det innebär att genom tiderna bildas en variant av Ljusnanöringen som får särskilda särdrag som vi kallar Långåljusnan-öring.

I Långåljusnans strömsträckor uppströms Rändhån ska därför all öring återutsättas oskadd för att återskapa öringbeståndet där. Det perspektivet gäller till dess vi meddelar något annat.

Långå Fiskevårdsområde ska endast hålla ursprungliga och lokala arter av öring, röding, harr, sik, gädda och abborre. Undantag för ett P&T-vatten med regnbåge, i Stortjärn i Långå by, långåbornas badtjärn.

Aktuella regler, krav och principer stödjer och tryggar bevarandeintresset. Regelbunden kontroll och uppföljning av fiskbeståndens livskraft genomförs. Tillsyn och rådgivning på plats av ett tjugotal certifierade personer som ingår i tillsynsverksamheten.

Vårda
Biotoper ska vårdas för att fungera på ett så naturnära och ursprungligt skick som är möjligt och rimligt trots förekomst av kraftproduktion. Vattnen ska hållas fria från främmande fiskarter. Det är absolut förbjudet att använda levande fisk som beten. Det gäller alltid och överallt. Undvik mete med mask även om det är tillåtet. I strömmande vatten ska inget maskfiske förekomma eftersom fisken skadas allvarligt och går inte att återutsätta.

Fiskbeståndens reproduktionsförmåga kontrolleras och vid särskilda behov kan i undantagsfall stödåtgärder ske med ursprungligt material för utsättning i vissa vatten. Sedan 2023 finns fyra certifierade personer i fiskevårdsföreningens styrelse med kompetens att i egen regi genomföra elfiske för vårdåtgärder. Samarbeten sker med intressenter och leverantörer som uppfyller särskilda krav.

Använda
Att fiska bygger på gott omdöme och etik. Den fisk man behöver för dagen, säg 2 fiskar, behåller man. Resten sätts tillbaka oskadda för nästa tillfälle. Fiskevattnen görs tillgängliga och upplåts för sportfiske genom fiskekort.

Naturen välkomnar alla men tål inte allt. Nedskräpning och klotter är emot reglerna. Det gäller överallt och alltid! Du som har fiskekort har styrelsens tillåtelse att påpeka för andra att dessa regler gäller och att det råder nolltolerans mot nedskräpning och klotter.

r att säkra ett långsiktigt hållbart fiske finns regler, anvisningar och rekommendationer som ska användas. Hållbart fiske med naturnära upplevelser kräver regelverk med bestämda villkor, avgifter, fiskemetoder och uttag. Hemsidans version (www.langafisket.se)  är den som är aktuell och gäller. Rådgivning och kontroll ordnas genom organiserad fisketillsyn med utbildade tillsynspersoner som förordnats av länsstyrelsen. Fisketrycket sprids inom området för att minska risken att vissa områden belastas för hårt. Vissa tjärnar behöver fler fiskare för att hålla populationen inom de gränser som den naturliga näringstillgången klarar av.

Långåfiskets beredskapsplan hålls aktuell hela tiden till skydd för fiskar och andra vattenlevande organismer. Tillsyn, observationer och uppmärksamhet på förhållanden som kan påverka fisket bildar underlag för beslut som kan tas och genomföras omedelbart och utan förvarning om så behövs. Periodvis kan restriktioner införas av olika grad som anpassas till situation och hotbild. Införda åtgärder berättigar inte till återbetalning av erlagda avgifter.

Fiskevårdsplanens perspektiv har ingen bortre gräns, men sträcker sig tio år framåt i tiden. Den uppdateras och förlängs årligen.

 

Långåfiskets plan och mål för fisken, fiskaren och fiskekulturen

Långåfiskets fiskevårdsplan 2023 – 2033

Fiskevårdsplanerna handlar om att bevara, vårda och använda de ursprungliga fiskarterna och fiskeresurserna inom Långå Fiskevårdsområde. Fiskpopulationer ska hållas i nivå med vad ekosystemet kan tillåta. Biotopernas förutsättningar och populationernas storlek begränsar sportfiskets uttag.

Fiskevårdsplanen uppdateras årligen med tio års löpande perspektiv. Planen är styrande för årets verksamhetsplan med tydliga mål, tider och beskrivning av insatser i förvaltning, bevarande, vård, investeringar och utveckling.

Bevara

Endast hålla, bevara och skydda de ursprungliga och lokala bestånden genom naturlig reproduktion av öring, röding, harr, sik, abborre och gädda i vatten där de naturligt hör hemma. Undantag får göras för ett P&T-vattnen. Kontroll av fiskbeståndens livskraft. Aktuella regler, krav och principer stödjer och garanterar bevarandeintresset.

Vårda

Biotoper för mångfald ska vårdas och fungera på ett så naturnära och ursprungligt sätt som är möjligt och rimligt. Vattnen ska hållas fria från främmande fiskarter. Fiskbeståndens reproduktionsförmåga kontrolleras och vid behov kan i undantagsfall stödåtgärder vidtas i respektive vatten efter godkännande av länsstyrelsen. Samarbete sker med externa intressenter och leverantörer som uppfyller LFVOFs specifika krav. Sedan 2023 finns fyra certifierade personer i fiskevårdsföreningens styrelse med kompetens att i egen regi utföra elfiske.

Använda

Vattnen görs tillgängliga och upplåts för sportfiske genom försäljning av fiskekort. Det är strängt förbjudet att använda levande betesfisk. Förbudet gäller överallt och alltid. Regler, anvisningar och rekommendationer innehåller villkor, avgifter, fiskemetoder och uttag. Miljöpolicyn ska respekteras och tillämpas. Rådgivning och kontroll ordnas genom organiserad fisketillsyn med tillsynspersoner som förordnats av länsstyrelsen. Fisketrycket sprids inom området för att minska risken att vissa områden belastas för hårt.

Övergripande mål

Planernas övergripande och samlade mål är att Långåfiskets biotoper och ursprungliga fiskarter ska bevaras i ett så ursprungligt och naturnära skick som möjligt trots mänsklig påverkan främst genom kraftproduktion för elanvändning.  I förlängningen av det övergripande målet uppstår ett attraktivt sportfiskeområde.
Genom kunskap, metoder, åtgärder och förhållningssätt ska målet infrias och förnyas. Inkomster från fiskekorten används för naturvård, fiskevård och utveckling av kvalité och service. Omfattande, frivilligt och oavlönat arbete samt stöd från svenska staten (länsstyrelsen i Jämtlands län, Hav- och Vatten myndigheten,  Jordbruksverket) och EU, Härjedalens kommun, Sportfiskarna och Fortum Sverige AB som största företagssponsor. Värdet av fiskekortet är flera gånger högre än priset.

Långåfiskets plan för fiskaren

Långåfisket ska vara känt och eftertraktat för sina kvalitéer i form av sportfiske, fiskekultur och naturupplevelser.

Sportfiskare och deras medföljande ska alltid känna sig välkomna och vara välkomna åter. Långåfisket ska skapa känsla av värdegemenskap samt vårda goda relationer med dem som fiskar i området. Information och service underlättar fisketuren och minskar miljökonsekvenser. Det är tillåtet att påpeka brott mot reglerna.

Sportfiskare är en tillgång för Långåfisket, Långå by och för hela Härjedalen. Därför vill vi

  • ta emot fiskare och deras medföljande med omtanke, öppenhet och intresse
  • ta vara på synpunkter och förslag som bidrar till utveckling av Långåfisket
  • skapa gemensamhetskänsla med ansvar och engagemang för de värden som finns i vår natur, kultur, historia och framtid
  • se en ”Långåfiskets ambassadör” i varje person.

Långåfiskets plan för fiskekulturen

I Långå finns en flerhundraårig tradition av att förstå och använda fisket som en skyddsvärd naturresurs. Den insikten och kunskapen är själva kärnan i det som är fiskekulturen i Långå. Det har även betydelse för upplevelsen av Långå som en bygd med livskvalité och naturkvalité i harmonisk balans.

Fiskekulturen är också förutsättningen för att fisket, även i framtiden, ska kunna vara en attraktion och värdefull upplevelse för fiskerättsägare, bybor och besökare. Under 1900-talet har husbehovsfisket minskat och sportfisket ökat markant och är idag dominerande. Många, betydligt många fler än de som har sina rötter i Långå, känner därigenom delaktighet och gemenskap med Långåfisket. Var och en som delar Långåfiskets synsätt och värderingar är en del av fiskekulturen.

Fiskekulturen i Långå ska hållas levande och utvecklas genom att förena de tre perspektiven: historia, nutid och framtid. Historia, sevärdheter och intressanta berättelser ska vara tillgängliga som en del av vistelsen och fisketuren med information och skyltar vid rastställen och sevärdheter och naturligtvis på hemsidan. Långå FVOF ansvarar för att fiskekulturen vårdas, utvecklas och används som tillgång idag och som framtida resurs för kommande generationer. Fiskekulturen är en del av upplevelsen!

Ett inslag sker i samarbete med Långå Skans där det försvarshistoriska kulturminnesmärket blir infart till en sträcka med fritt fiske, ordnade platser för utbildning och träning samt en fungerande rastplats.

Helge Jonsson