SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Ekonomi

Intäkterna kommer från försäljning av fiskekort och vissa tjänster samt genom externt tillförda medel framför allt från Fortum Sverige AB, länsstyrelsen, EU, kraftindustrins bygdemedel, Härjedalens kommun, Sportfiskarna samt sponsorer. Frivilligt oavlönat arbete värderas till närmare en halv miljon kronor. Försäljningen av fiskekort omsätter mellan 350 000 och en halv miljon årligen vilka återinvesteras i biotop- och fiskevård, förvaltning av naturresurserna, underhåll, tillsyn och service samt information. Ingen utdelning sker till fiskerättsägarna.
Föreningen genererar skatter och betalar offentliga avgifter på upp till en halv miljon kronor årligen.
Värdet av föreningens verksamhet beräknas skapa inkomster på mellan 5,5 och 6 miljoner kronor för näringsliv, servicenäringar och arbetsmarknad i Härjedalen vilket stämmer med Hav- och Vattenmyndighetens redovisade beräkningar i april 2019. Långå FVOF har en genomarbetad ekonomi- och finanspolicy som revideras och fastställs årligen på föreningens stämma.

Ekonomi- och kapitalpolicy för Långå FVOF

Mål och innebörd 

Långå fiskevårdsområdes förening ska driva en verksamhet som är ekologiskt och ekonomiskt hållbar på lång sikt i linje med fiskerättsägarnas avsikter med Långå FVOF och med hänsyn till övriga, berörda intressenter. Det innebär att

1 ursprungliga fiskarter ska långsiktigt finnas och vårdas med hänsyn till fiskevattnens förutsättningar och förmåga att hålla och fisk främst genom naturlig reproduktion

 2 fiskevattnen ska vårdas och hävdas som biotoper

3  fiskevattnen ska hållas tillgängliga för fiske

4  rätt till fiske inom gällande regelverk upplåts mot fastställd avgift genom försäljning av fiskekort

5  Långåfisket™ är Långå FVOF:s varumärke och samlingsnamn för verksamheten.

 

Inriktning och förhållningssätt

1.    Det grundläggande synsättet är att föreningen ska värna om sin handlingsfrihet genom    kostnadsmedvetenhet, full finansiering av verksamhet och investeringar samt vidta övriga åtgärder för en stabil och sund ekonomi.

2.    Föreningen ska söka medfinansiärer för åtgärder, verksamhet och investeringar som gagnar inte bara föreningen utan även bygden.

3.    Föreningen ska värna om sin handlingsfrihet bl a genom att inte vara beroende av bidrag annat än i undantagsfall.

4.    Föreningen välkomnar externa finansiärer eller sponsorer som delar de grundläggande värderingar och mål som gäller för Långå FVOF och för Långåfisket.

5.    Projekt kan skapas och drivas antingen i egen regi eller i egen organisation med avtalsslutande parter (signatärer). Varje projekt ska vara finansierat innan start.

 

Ekonomi

Årsstämman beslutar, på förslag av styrelsen, om budget, investeringsplaner och budgetramar för innevarande verksamhetsår.

Höstmötet beslutar, på förslag av styrelsen, om avgifter för nästkommande år.

Styrelsen fattar alla beslut inom ramen för antagen budget.

Arbetsordning för styrelsen reglerar attesträtt och rätt att teckna föreningens firma.

Verksamheten (rörelsen) ska drivas med sikte på full kostnadstäckning och balanserad budget.

Verksamheten ska generera ett rimligt överskott sedan alla kostnader är betalda för vård och utveckling av Långåfisket samt till att klara föreningens långsiktiga åtaganden och avtal.

Möjligheter till finansiering från stat, kommun och EU eller annan aktör ska tillvaratas för investeringar.

Projekt  kan startas och drivas med utgångspunkt från fastlagd finansieringsplan.

Arvoden och ersättningar utbetalas med 30 % skatteavdrag. Gällande arbetsgivaravgifter tillämpas.

Föreningen kan vara ägare eller delägare i annan verksamhet efter godkännande av årsstämman.

Entreprenörer och underleverantörer som föreningen anlitar ska betala skatter och avgifter, fullgöra sina samhällsskyldigheter samt ansvara för egna försäkringar.

 

Till föreningens tillgångar hör följande varumärken:

Långåfisket™

Grundsjöröding™

Långåröding™

Härjedalsröding™

Långåöring™

Grundsjööring™

Långåsik™

Naturvärlden ™

Långåflugorna ™