SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Långåljusnan och NATURVÄRLDEN ™

Långåljusnan rinner genom Långå Fiskevårdsområde i västra Härjedalen, cirka 2 mil av Ljusnans västliga del som är avgränsad mellan två kraftverksdammar. Sträckan är starkt påverkad av flottledsrensning och kraftproduktion.  Vi sammanfattar åtgärderna med löftet om att

”Vi återskapar NATURVÄRLDEN i Långåljusnan.”

Projekt Långåljusnan syftar till att, så långt det är möjligt och rimligt, återställa strömsträckor av Långåljusnan för ett hållbart samspel mellan organismer, natur och livsvillkor i biotoper som även motstår klimatpåverkan och bildar förutsättningar för ett gott sportfiske! Här ska olika livsformer kunna samexistera till ömsesidig nytta genom

–   biologisk mångfald med näring, tillväxt och naturlig reproduktion av förekommande fiskarter  och vattenlevande organismer

–  uthålliga förutsättningar för överlevnad trots klimatpåverkan

–  ett långsiktigt, hållbart, attraktivt sportfiske skapas med större upplevelser för alla intresserade.

Enkelt uttryckt görs Långåljusnans strömsträckor ’längre’ genom att böjar och krökar återställs, syrehalten ökar genom strömbildare, vandringsvägar skapas genom strömriktare, läplatser ordnas för vattenlevande organismer och fiskens födosök, vila och reproduktion och vattenvolymen ökar genom djuphålor som säkrar vattentillgången i ett hårdare klimat med onaturlig värme och torka. Vi överväger också att återinföra flodpärlmusslan. Dessutom gör vi en inventering av platser som är tillgängliga för rörelsehindrade. Långåljusnan återfår viktiga naturvärden och blir en upplevelse för alla, säger Helge Jonsson som tog initiativ till projektet i januari 2015.

Den här delen av Långåljusnan med sina strömsträckor och sel påverkas inte av de variationer som den dagliga kraftproduktionen ger upphov till då det kan bli ‘vårflod’ flera gånger per dag eftersom vattenkraften kompenserar vindkraften när det inte blåser, säger Helge Jonsson.

Långåljusnan är pulsådern i fiskevårdsområdet där människor vistats i åtminstone fyra tusen år. Därför satsas även på att öka upplevelsen av fisketuren genom att visa och orientera om sträckans historia, natur- och kulturlämningar,levande historia och kulturhistoriskt intressanta objekt som ökar betydelsen av fisketuren. Långåfiskets kulturansvariga styrelseledamot, Margareta Selin-Ring, ansvarar för den delen som en del i Långåfiskets kulturprogram.

Budgetkalkylen slutar på ca 2, 6 miljoner varav en miljon upparbetats hittills. Projektet ska enligt planerna kunna vara genomfört under 2020  inklusive ’barnkammare’ i anslutande biflöden.

I början av juli 2019 meddelade länsstyrelsen i Östersund att de lyckats få medel från Hav- och Vattenmyndigheten för de fortsatta åtgärderna på drygt 1,3 miljoner kronor. Det innebär att projektet kommer att genomföras enligt plan och ge de effekter som satsningen syftar till.

Finansiering i övrigt har skett genom Långåfisket (Långå FVOF), statsstöd från länsstyrelsen i Östersund, Havs- och vattenmyndigheten, Härjedalens kommun och Sportfiskarna, samt bygdemedel, frivilliga bidrag och oavlönat ideellt arbete.

Projektet stöds aktivt av länsstyrelsen i Jämtlands län som även medverkar direkt med expertis.

– Länsstyrelsen ser Långåljusnanprojektet som ett intressant och viktigt projekt även ur ett nationellt perspektiv då det gäller att optimera de biologiska och ekologiska förutsättningarna i ett vattendrag med kraftigt minskad vattenföring, säger Gunnar Jacobsson på Länsstyrelsen i Jämtland. Han är den som varit med i arbetena i fjol och är fortsatt engagerad i projektet med den sakkunskap som han och länsstyrelsen har när det gäller vattenmiljöer, biotopvård och naturansvar.

– Långåljusnan är ett bra och viktigt exempel på hur staten gemensamt med en ansvarig fiskevårdsförening kan finna effektiva lösningar för att återställa biotoper och förhållanden som gynnar livet i vattnen. I det perspektivet är erfarenheter från Långåljusnan projektet av stort intresse, säger Gunnar Jacobsson.

Långåfiskets kvalitetsansvarige, Per-Ola Persson, har analyserat hela älvsträckan och planerat i detalj de olika typerna av åtgärder som ska höja livskraften i älven. Han samarbetar hela tiden med de två grävmaskinister som lägger tillbaka stenar, gräver djuphålor och skapar nya livsrum för allt levande i ån. Prio ett är fisken, säger han, men medger att i förlängningen har det betydelse även för sportfiskaren. Finns det fisk, finns det sportfiskare, säger Per-Ola.

– För att fiskar och vattenlevande organismer ska kunna ’flytta in’ i den nya livsmiljön kommer första året efter renoveringen ån att vara stängd för fiskare men öppen för besökare, säger han.
Per-Ola intygar att det är en naturupplevelse i sig att få se en levande älv så som den var formad från början. Ja, till och med ’hur den var tänkt’!