Långåljusnan och NATURVÄRLDEN ™

Långåljusnan kallas den cirka 20 kilometer långa delen av Ljusnan som rinner genom Långå Fiskevårdsområde. Sträckan ligger mellan två kraftverksdammar och är starkt påverkad av flottledsrensning och kraftproduktion. Genom Långåljusnan projektet återställs sträckan till ett ringlande lopp. Läplatser och djuphålor ordnas för fisken. Vattenlevande organismer återfår sitt livsrum. Sportfiskaren får nya upplevelser. Det blir ett “fiskevårdsområde i fiskevårdsområdet”. Vi kallar det NATURVÄRLDEN.

Projekt Långåljusnan syftar till att, så långt det är möjligt och rimligt, återställa strömsträckor av Långåljusnan för ett hållbart samspel mellan organismer, natur och livsvillkor i biotoper som även motstår klimatpåverkan och bildar förutsättningar för ett gott sportfiske! Här ska olika livsformer kunna samexistera till ömsesidig nytta genom
–   biologisk mångfald med näring, tillväxt och naturlig reproduktion av förekommande fiskarter  och vattenlevande organismer
–  uthålliga förutsättningar för överlevnad trots klimatpåverkan
–  ett långsiktigt, hållbart, attraktivt sportfiske skapas med större upplevelser för alla intresserade.

Enkelt uttryckt görs Långåljusnans strömsträckor ’längre’ genom att böjar och krökar återställs, syrehalten ökar genom strömbildare, vandringsvägar skapas genom strömriktare, läplatser ordnas för vattenlevande organismer och fiskens födosök, vila och reproduktion och vattenvolymen ökar genom djuphålor som säkrar vattentillgången i ett hårdare klimat med onaturlig värme och torka. Vi överväger också att återinföra flodpärlmusslan. Dessutom skapar vi platser som är tillgängliga för rörelsehindrade. Långåljusnan återfår viktiga naturvärden och blir en upplevelse för alla, säger Helge Jonsson som tog initiativ till projektet i januari 2015.

Den här delen av Långåljusnan med sina strömsträckor och sel påverkas inte av de variationer som den dagliga kraftproduktionen ger upphov till då det kan bli ‘vårflod’ flera gånger per dag eftersom vattenkraften kompenserar vindkraften när det inte blåser, säger Helge Jonsson.

Långåljusnan är pulsådern i fiskevårdsområdet där människor vistats i åtminstone fyra tusen år. Därför satsas även på att öka upplevelsen av fisketuren genom att visa och orientera om sträckans historia, natur- och kulturlämningar,levande historia och kulturhistoriskt intressanta objekt som ökar betydelsen av fisketuren. Långåfiskets kulturansvariga styrelseledamot, Margareta Selin-Ring, ansvarar för den delen som en del i Långåfiskets kulturprogram.

Budgetkalkylen slutar på ca 2,6 miljoner varav närmare 2 miljoner upparbetats hittills. Projektet ska enligt planerna kunna vara genomfört under 2020  inklusive ’barnkammare’ i anslutande biflöden.

I början av juli 2019 meddelade länsstyrelsen i Östersund att de lyckats få medel från Hav- och Vattenmyndigheten för de fortsatta åtgärderna på drygt 1,3 miljoner kronor. Det innebär att projektet kommer att genomföras enligt plan och ge de effekter som satsningen syftar till.

Dessutom har projektet beviljats 315 000 kronor för investeringar i infrastruktur med stigar, leder, rastplatser och service för sportfiskare och övriga besökare. Budgeten för det delprojektet är på 450 000 kronor. Pengarna kommer från EU:s landsbygdsprogram och staten via Jordbruksverket. Bygdemedel har sökts och Långå FVOF satsar 45 000 av egna medel.

Finansiering i övrigt har skett genom Långåfisket (Långå FVOF), statsstöd från länsstyrelsen i Östersund, Havs- och vattenmyndigheten, Härjedalens kommun och Sportfiskarna, samt bygdemedel, frivilliga bidrag och oavlönat ideellt arbete.

Projektet stöds aktivt av länsstyrelsen i Jämtlands län som även medverkar direkt med expertis.

– Länsstyrelsen ser Långåljusnanprojektet som ett intressant och viktigt projekt även ur ett nationellt perspektiv då det gäller att optimera de biologiska och ekologiska förutsättningarna i ett vattendrag med kraftigt minskad vattenföring, säger Gunnar Jacobsson på Länsstyrelsen i Jämtland. Han är den som varit med i arbetena i fjol och är fortsatt engagerad i projektet med den sakkunskap som han och länsstyrelsen har när det gäller vattenmiljöer, biotopvård och naturansvar.

– Långåljusnan är ett bra och viktigt exempel på hur staten gemensamt med en ansvarig fiskevårdsförening kan finna effektiva lösningar för att återställa biotoper och förhållanden som gynnar livet i vattnen. I det perspektivet är erfarenheter från Långåljusnan projektet av stort intresse, säger Gunnar Jacobsson.

Långåfiskets kvalitetsansvarige, Per-Ola Persson, har analyserat hela älvsträckan och planerat i detalj de olika typerna av åtgärder som höjer livskraften i älven. Han samarbetar hela tiden med de två grävmaskinister som lägger tillbaka stenar, gräver djuphålor och skapar nya livsrum för allt levande i ån. Prio ett är fisken, säger han, men medger att i förlängningen har det betydelse även för sportfiskaren. Finns det fisk, finns det sportfiskare, säger Per-Ola.

– För att fiskar och vattenlevande organismer ska kunna ’flytta in’ i den nya livsmiljön kommer första året efter renoveringen ån att vara stängd för fiskare men öppen för besökare, säger han.
Per-Ola intygar att det är en naturupplevelse i sig att få se en levande älv så som den var formad från början. Ja, till och med ’hur den var tänkt’!

Information om sträckornas tillgänglighet kommer att uppdateras på hemsidan www.langafisket.se

På nyåret 2020 summerade och konstaterade ordföranden i Långå FVOF att Långåljusnans strömsträckor nu är ’längre’ med kurvor, bågar, böjar och svängar som liknar hur ån var och till och med hur den var tänkt att vara formad i och av naturen!

Här finns djupfåror med förmåga att hålla grov öring och harr, hungrigt intresserade av vattenströmmarnas dukade strykor med delikatesser.

Fisken lockas och kan nu vandra i strömfåror där strömdraget känns i varje fentag och där den stora spolformade muskeln får användning för sin stjärtfenas paddeleffekt!

Syrehalten har ökat genom att vattenströmmarna luftas och blandas med syre som gör fisken och allt levande både friskare och piggare, ja kanske, till och med, mer optimistisk och motiverad!

Vattenvolymen har ökat. Det finns faktiskt mer vatten i ån därför att den möblerats om och kan hålla större vattenmängd än innan.

Vattenlevande organismer av både växter, fiskar och insekter har fått läplatser och bosättning för sin ro, för vila, födosök och naturlig reproduktion.

Det finns lugnvatten för insekter och kläckande sländor. Och nymfer, puppor, snäckor och småkryp intar sina nya, tryggare miljöer och hem.

Det finns djuphålor som skuggas av sydstrandens trädridåer med vatten, ja till och med svalare vatten som håller mer syre när torka och värme slår till i tuffare klimat.

Det finns tecken på att en ny generation med yngel av öring och harr redan letar sig uppströms i de nya strömvirvlarna.

Mittåns angöring i Långåljusnan, vid Mittåoset, och sträckan upp mot dammarna vid Hovdevägen har återskapats till lek- och fiskeplatser för öring och sportfiskare!

Och år 2020 ska även de andra biflödena få ‘barnkammare’ för nya generationer. Och som om inte detta var nog!

Under våren, sommaren och hösten 2020 blir det fiskestigar, vandringsleder i trollskog och bland historiska lämningar, funktionella rastplatser och anpassade fiskeplatser för personer med särskilda behov.

Det vi arbetat med sedan nyåret 2015 och restaurerat de senaste åren har vi gjort med blick endast för livet i Långåljusnans strömsträckor. Vi vågar erkänna det och vet att sportfiskaren gillar att komma i andra hand i det perspektivet. Klart medveten och överens om att finns det fisk finns det fiske!

Vi kallar det här för Naturvärlden, med rätt mening och innebörd även om det ser ut som en felstavning av naturvärden!

Det viktigaste är betydelsen som vi kan börja avläsa redan nu. Resultaten och värdet i nutid! Hoppfullheten och optimismen. Naturvärden i Naturvärlden!

Det intressanta kan vara att berätta om hur vi gjorde för att nå dit! Initiativet, processen, inventeringen, analysen, metoderna, finansieringen, insatserna och genomförandet med alla medverkande!

Det betydelsefulla är att vi gett fisken nytt livsrum och att fiskaren får ett bra fiske i en upplevelserik naturmiljö.

Men sist och inte minst! Till er alla; ingen nämnd, ingen glömd! Ett ofantligt stort och varmt tack till alla som hjälper till att förverkliga vår vision!, skrev Helge Jonsson i sin nyårskrönika.