Priser 2021

Långå FVOF

 

REGLER OCH PRISER 2021
Anån, Mittån och Långåljusnan
Flugfiskesträckor införs för hela Mittån uppströms Grundsjön samt för Anån från Grundsjön till fiskevårdsområdets gräns samt i Långåljusnan uppströms Rändhån. För flugfiskesträckorna i Mittån och Anån gäller max 2 öringar per kortdygn i intervallet 25 – 45 cm. Särskilt fiskekort som gäller även i samtliga övriga vatten utom P&T.

Långåljusnans strömsträckor från Rändhån sjön Orten. Här gäller catch & releace, C&R, för all öring under de närmaste åren då återuppbyggnaden av den naturliga öringstammen pågår. Det generella fiskekortet gäller. Hullinglösa krokar

Mittån nedströms vägbron väster om Långå till och med utloppet i Långåljusnan. Sträckan avsatt som föryngringsområde. Fiskeförbud hela året.

Grundsjön
Generell fångstbegränsning vad gäller röding i Grundsjön till tre rödingar (Grundsjöröding) per person och kortdygn. Det generella fiskekortet gäller.

Skaltjärn
Skaltjärn har upphört som P&T-vatten och ingår i det generella fiskekortet.

Stortjärn P&T i Långå by (Långåbadet)
Max två regnbåge per dag. Övrig fisk ingen begränsning. Särskilt fiskekort för en dag åt gången.

KORTPRISER 2021
Dygnskort 100 kr
Tredygnskort 250 kr
Veckokort 350 kr
Dagkort p&t 110 kr (max 2 fiskar)
Årskort 1 000 kr
Årskort inkl flugfiske 1 800 kr (OBS fångstbestämmelserna i Mittån, Anån och Långåljusnans strömsträckor)
Årskort bybor 150 kr

Årskort för sportstugeägare gäller den som äger sportstuga inom fiskevårdsområdet!
Årskort sportstugeägare 500 kr (OBS uppge fastighetsbeteckning för att kortet ska gälla)
-”- med flugfiske 900 kr  (OBS uppge fastighetsbeteckning för att kortet ska gälla)
För att kortet ska gälla måste fastighetsnummer (upprepas) anges för aktuellt år och vara inskrivet på kortet.

OBS fångstbestämmelserna i Mittån och Anån och Långåljusnans strömsträckor!

Flugfiskekort för Mittån och Anån inom Långå fiskevårdsområde. Flugfiskekortet gäller även i alla övriga vatten inom Långå FVO utom i P&T vatten.
Dygnskort flugfiske 180 kr
Tre dygn flugfiske 450 kr
Veckokort flugfiske 700 kr
OBS Max 2 fiskar per kortdygn i intervallet 25 – 45 cm

MITTÅKORTET 1 juni – 31 augusti OBS endast flugfiske inom markerade sträckor och endast i Mittån inom Långå FVO och Messlingens FVO. OBS Max 3 fiskar per kortdygn. Minimimått 35 cm.
Dygnskort 300:- Tredygn 750:- Vecka 1.500:-
Kortet säljs genom Långå FVOFs respektive Messlingens FVOFs ordinarie kortförsäljning.

För samtliga köp via fiskekort.se – iFiske.se tillkommer avgift på 10 kronor.

Fiskerättsägare samt bybor med årskort får köpa årskort till p&t- vatten för 500 kr.

OBSERVERA Under fiskekortets giltighetstid kan inskränkningar ske som begränsar fisket helt eller delvis på grund av förhållanden som Långå FVOF inte kan råda över, t ex extrema väderförhållanden, vattenstånd, torka eller annat som utgör fara för fiskbestånden. Erlagd avgift återbetalas inte på grund av sådana inskränkningar och någon kompensation lämnas inte. En förklaring är att fiskekortpriserna är satta efter beräkningar som gjorts året innan och innehåller inga marginaler för händelser som inte går att förutse.

ALLA INTÄKTER från fiskekorten används för drift och underhåll samt investeringar i biotop- och fiskevårdande åtgärder. Ingen utdelning av eventuellt överskott till ägarna. Genom omfattande oavlönat, ideellt arbete och externt tillförda medel är det ekonomiska värdet av varje fiskekort ca 3 gånger större än den erlagda avgiften.

Priserna 

De har varit oförändrade de senaste åtta åren och styrelsen har sett över prisbilden med förslag som skulle ha beslutats av höstmötet 2020, som är beslutande organ för kort priser. På grund av covid19 pandemin fick mötet ställas in och priserna gäller därför oförändrade under 2021.

Det finns två tungt vägande skäl som bestämmer Långåfiskets priser. De ska ligga på en rimlig nivå som gör att alla har möjlighet att kunna uppleva en fisketur och de ska täcka föreningens kostnader för verksamheten. Ägarna tar inte ut någon vinst av kortförsäljningen utan ett eventuellt överskott återinvesteras i förvaltning, vård, investeringar och service

Så sätter vi priset

Vi gör jämförelser med andra fiskevårdsområdens utbud av fiskevatten som på något sätt kan jämföras med Långåfisket. Det är inte lätt att göra sådana jämförelser eftersom variationerna är kraftiga och det finns inte två identiskt lika vatten. Men vi gör så gott vi kan, säger Helge Jonsson, ordförande i Långå FVOF.

Några klagar på att priset är för högt och då rekommenderar vi att de fiskar på ställen där det är billigare, men är alltid välkomna tillbaka. Några påstår att vi inte inser vilka ”fina fiskevatten” vi har och att vi inte förstår oss på att ta betalt för vad vi erbjuder. För dem försöker vi förklara att minimikravet för vår prissättning är att alla ska ha råd att fiska i Långå och att vi kan täcka verksamhetens kostnader.

Alla är välkomna alltifrån den som vill meta till den som vill ägna sig åt avancerat flugfiske.

Långåfisket har fyra krav som styr priset på fiskekorten
 Rimlig prisnivå som ger alla möjlighet att fiska
 Full kostnadstäckning för verksamheten
 Hög kostnadseffektivitet i verksamheten
 Tillvarata frivilliga, oavlönade insatser samt offentliga eller privat skänkta medel

Långå FVOF har fyra medverkande som bidrar till att ekonomin går ihop och att fisket blir bra
 Ägaren som avstår från att ta ut vinster. Alla intäkter återinvesteras.
 Fiskaren som köper fiskekort för närmare 500 000 kronor per år
 Frivilliga som arbetar ideellt till ett värde av ca 450 000 kronor per år
 Externt tillförda bidrag från Fortum Generation AB, länsstyrelsen, EU, kommunen och privata
sponsorer på sammanlagt 500 000 kronor

Den samlade ”ekonomin” uppgår till närmare en och en halv miljon kronor per år. Det innebär att varje fiskekort är värt tre till fyra gånger så mycket som vad man betalar för kortet. Priserna har varit oförändrade sedan 2013.