SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Årsmötet förnyade styrelsen

Långå Fiskevårdsområdes förening har hållit sitt årsmöte, för andra gången i digital form. Drygt tjugo personer deltog i mötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Fler sportfiskare besökte Långåfisket under fjolåret och fiskesäsongen återtog sin normala omfattning efter torråret 2018. Försäljningen ökade med drygt 20 %.

Investeringsverksamheten fortsatte under 2020 med att återställa och renovera strömsträckor i Långåljusnan där huvuddelen av den fem år långa satsningen nådde uppsatta mål. I sommar fortsätter analys av kvarvarande sträcka väster om Medskogsbygget upp till Kolbenshån strax nedströms Lossendammen. Undersökningen får visa vad som går att göra för att återställa den sträckan för biologisk mångfald och sportfiske.

I Långåljusnan har även satsats på åtgärder för infrastruktur som leder, stigar, rastplatser, fiskekojor, torrtoaletter, information och handikappanpassning. Projektet finansieras delvis med egna medel och i övrigt via bygdemedel samt bidrag från Jordbruksverket och EU:s landsbygdsprogram.

Grundsjöprojektet som delägs av Fortum Sverige AB, Härjedalens kommun, Länsstyrelsen och Särvsjöns bysamfällighet har haft fortsatta framgångar i reduceringsfisket efter sik, men problem med odling av Grundsjöröding på rund av den varma sommaren. Under fjolåret påbörjades arbetet med att ta fram ett sjökort för Grundsjömagasinet och åtgärder för naturlig reproduktion av röding i sjön i form av en Damm i Dammen.

Till ordförande på ett år omvaldes Helge Jonsson. Övriga styrelseledamöter är Allan Blomkvist, vice ordförande omvald, Elias Hammarlund, nyutnämnd som sekreterare, Per Ola Persson, omvald som kvalitetsansvarig och River Keeper, Kevin Dahlberg, nyval, Wiktor Olsson, ny ledamot efter att tidigare ha varit suppleant, samt Jens Andersson som har ett år kvar av sin mandattid. Till suppleanter omvaldes Ove Bergman och nyvaldes Anton Sundin.

Till revisorer omvaldes Elin Erikson med nyval av Camilla Bringsaas-Ohlsén samt Martin Ljungberg som revisorssuppleant. Bertil Andersson vid Hede Administrativa service har fortsatt uppdrag att sköta föreningens bokföring, ekonomi, redovisning och fiskekort.

Årsmötet beslutade om att översynen av Långåfiskets kortpriser läggs fram för  beslut i höstmötet i slutet av oktober.

Årsmötet beslutade godkänna förslaget om innevarande års verksamhetsplan och budget med en omsättning på ca 900 000 kronor varav hälften är investeringar i särskilda projekt.

Ordföranden avslutade mötet med att rikta ett tack till avgående styrelseledamöter och till alla 52 medverkande personer där värdet av frivilligt oavlönat arbete uppgår till närmare en halv miljon om  föreningen skulle betala för arbetet.