SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Långå FVOFs årsstämma beslutade fortsatta investeringar för fisken

Långå Fiskevårdsområdes Förening har hållit sin årsstämma med ett tjugotal personer varav att nära hälften var kvinnor. Omsättningen under 2018 uppgick till 1 409 786 kronor, därav kommer 326 664 kronor från försäljning av fiskekort. Det är en minskning med ca 75 000 kronor jämfört med året innan. Förklaringen är att sommaren i fjol var varm och torr, vilket ledde till att färre fiskade. Det är en välkommen signal om hänsyn till fisken som var hårt trängd ifjol, sa Helge Jonsson, styrelsens ordförande. Andra jämförbara fiskevårdsföreningar har samma erfarenheter av minskad försäljning.

Fjolårets verksamhet ledde till en resultatförbättring på nära 300 000 kronor, vilket beror på att flera stora investeringar i fiskevård och service avslutades under året och det blev svarta siffror i bokslutet med knapp marginal på en tusenlapp. Den största investeringen skedde i Långåljusnan där ungefär en tredjedel av sträckan är reparerad efter skador som uppstått genom flottledsrensning och påverkan av kraftutbyggnaderna. Staten investerade, via länsstyrelsen i Jämtlands län, en halv miljon av anslaget för fiskevårdande åtgärder förutom övrig medverkan med expertis och projektledning. Projektkostnaden för 2018 slutade på drygt 700 000 kronor.

Grundsjöprojektet som ägnas åt att rädda Grundsjörödingen kostade en halv miljon. Fortum Sverige AB är största finansiär som täcker nära hälften av kostnaderna. Övriga är länsstyrelsen, Härjedalens kommun och Långå FVOF samt Särvsjöns bysamfällighetsförening. Vad gäller Grundsjöprojektet noterades fortsatt genomslag för den metod som utvecklats av Per-Arne Holt-Seeland vilket innebär att uttaget av sik i Grundsjön halverats två år i rad som tyder på en radikal ökning av rödingens livsrum. Dessutom har vikten på röding, öring och abborre ökat markant. Genomfört reduceringsfiske efter sik i Övre Särvsjön har gett motsvarande resultat, vilket har stor betydelse eftersom det är därifrån som siken invandrat genom kraftverkstunnel till Grundsjön.

Styrelsen har sett över fiskekortpriserna och presenterade ett diskussionsunderlag som föreslår en justering av priserna på fiskekort och att det blir möjligt att köpa till fiskekort för familjemedlemmar till en låg kostnad. Priserna för 2020 kommer att beslutas av höstmötet i oktober. Priserna har varit oförändrade sedan 2013.

Värdet av ett fiskekort i Långåfisket är tre till fyra gånger så högt som avgiften vilket beror på att ägarna inte tar ut någon vinst utan allt återinvesteras i fiskevårdande åtgärder och service till fiskaren. Ytterligare en förklaring är att investeringarna stöds genom frivilligt oavlönat arbete, samt av Fortum Sverige AB, offentliga medel och av sponsorer.

I en motion till stämman krävdes styrelsen på besked om varför kommunen inte prioriterat bygdemedel till projekt Långåljusnan som är ett av de största projekten i Sverige för att återskapa biotoper för fiskar och vattenlevande organismer och samtidigt öka attraktionen i Långåfisket.

Helge Jonsson besvarade motionen för styrelsens räkning och förklarade att kommunen inte lämnat någon motivering, trots påminnelser, och därmed kan styrelsen inte förklara kommunens inställning. I linje med motionen uppdrog stämman åt styrelsen –”att för ägarnas räkning” – begära en förklaring från kommunstyrelsen och vad som kommer att gälla för framtiden. Styrelsen kommer att kontakta kommunen så snart årsmötesprotokollet är justerat.

Stämman var helt enig om att fortsätta satsningen på strömsträckorna i Långåljusnan, en åtgärd som inleddes redan 2015. För det fortsatta arbetet fick styrelsen godkännande av stämman att använda 260 000 kronor av fonderade medel. Det täcker knappt en femtedel av behovet.

Vid stämman presenterades även förslag till miljöpolicy för Långå FVOF. Den innehåller anvisning och råd för hur verksamheten kan bedrivas och där lämnas även råd till besökande fiskare hur de kan mildra påverkan på natur och miljö. Samåkning och lokala inköp ingår där som lönsamma tips på hur man kan minska sin miljöpåverkan.

Styrelsen omvaldes och Elin Eriksson ersätter Kent Johansson som revisorssuppleant.