SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Vi når inget av de uppsatta miljömålen i Jämtland/Härjedalen

Inget av de tolv nationella miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås i Jämtlands län till år 2020 som det var tänkt när de sattes vid millennieskiftet. Det framgår av den rapport som nu lämnats till regeringen. Tre av målen – Frisk luft, Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet – bedöms som nära att nås inom länet. De övriga nio målen bedöms däremot inte kunna nås med de styrmedel och resurser som finns i dag. Att nio av målen inte nås till år 2020 har flera viktiga orsaker.

Den minskande odlings- och betesarealen inom jordbruket är negativt för de två miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Hänsynen i skogsbruket och arbetet med att skydda värdefulla skogs- och myrmarker är med dagens takt inte tillräcklig för att nå målen om Levande skogar, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.

Åtgärdsbehovet är mycket stort för att nå Levande sjöar och vattendrag. Utvecklingen ses dock som positiv och det finns hopp om att målet ska kunna nås. Någon tidpunkt nämns däremot inte och är beroende av kraftigt ökade resurser för åtgärder och tillsyn. Dessutom behövs förändrade styrmedel. Ökade resurser behövs också för arbetet med kulturmiljöerna.

– Redovisningen bekräftar de farhågor som de flesta känner när det gäller utvecklingen inom miljö- och klimatområdet, säger Helge Jonsson, ordförande i Långå Fiskevårdsområde i Härjedalen och ansvarig för Långåfisket.

– De ambitiösa målen har inte getts tillräckliga resurser och då når man inte ända fram. Det leder i sin tur till bristande tilltro till samhällets förmåga att lösa allvarliga problem och kriser. I förlängningen av det riskeras medborgarnas intresse och engagemang. Om pessimismen breder ut sig leder det till att medborgaren inte bryr sig om utvecklingen och inte inser det ansvar som varje människa faktiskt har. Vi är bortskämda med att staten och ’samhället’ ska lösa alla problem åt oss. Vi måste inse vårt personliga ansvar och anpassa vår livsföring till de ramar som natur och miljö tillåter oss.

– Redan detta faktum är en miss, anser Helge Jonsson. Till miljömålen borde det personliga ansvaret och handlingsutrymmet ha synliggjorts och det personliga engagemanget stimulerats. Vi är ju ansvariga nyckelspelare i detta drama eftersom vi är konsumenter, nyttjare, skattebetalare och medborgare.