Advice & control

CURRENT RULES

och NATUR OCH MILJÖPOLICY
Site rules are current and updated. Earlier versions of printed materials, signs or other information may thus have changed.

Rules and advice concerning the Långå Fiskevårdsområde

Långå FVOF offers a varied through Långåfisket, nature-oriented sport with precious fish trout, char, grayling and whitefish and pike, perch and rainbow. The rules are simple and applies everywhere in the field for all fishing. Fiskerättsägare, villagers and home owners have the same rules with some additions. We want you to also follow our recommendations and then contribute to a good fishing in the future!
Together we will preserve, care and use of fish resources we have! YOU HAVE FISHING LICENSE Board has permission to prevent vandalism, and violation of rules by pointing out to the users of illegal fishing method, litter or scribble it is forbidden!

Rules that you must always follow:

 • Fishing license, you should always have with you, and be able to show. Kids fish for free until the year they turn 16.
 • FISHERIES with a rod at a time are only allowable fishing method and applies for fly fishing (max 3 hanger, also applies to spin the fly), spin, trolling, angling and ice.
 • Live bait fish is strictly forbidden always and everywhere among other things, to protect our fresh water.
 • Minimum size of game fish like trout, char, grayling and whitefish are 25 cm. All fish under the minimum size should be released without damage. Damaged fish under the minimum size shall be killed and released.
 • FLYFISHING ROUTES only for fly fishing in Mittån upstream Grundsjön and part of Anan down to Grundsjön. Fly fishing pass is valid in all other waters except P&T. Max 3 fish per short days, minimimått 35 cm.
 • Fishing is prohibited during fish spawning season and can be temporarily introduced to protect stocks. Grayling spawning season is April and May. All water has been fishing ban 1 september – 31 October, than ling-Ljusnan, Cover Tjärn, Stortjärn (Långå) and Song Tarn. Basic lake has fishing ban from 1 September to 15 november, and from 10 May through the summer fishery opens, Friday 01.00 one week before midsummer.
 • report catches (art, weight, length, sex), fiskeplats, fiskemetod, type of bait and other things that are important for long FVOF:s planning and fisheries management. Report by e-mail: info@langafisket.se
 • MARINE ENGINE may only be used in long-Ljusnan, locate (Ulft) and Grundsjön.

Recommendations that we want you to come:

 • GOOD JUDGEMENT & ETHICS You have fishing. Use it for the sake of the fish, nature and other anglers. "Pure conscience" is part of your luck and your fish sticks!
 • TAKE YOUR FISH You need just for the day, t ex 3 fish per day. Replace other. Then gives you more fish a chance to grow large and create a new generation. And please take up your life record fish!
 • HOOKS without barb allows you to more easily release the fish without damage. Clamp down the barb with pliers!
 • CATCH & RELEASE Catch, Trilling gently and release the fish so that it can be re-installed without damage.
 • The case involves You start upstream, do a few flips and moves a few steps downstream. Switch fishing location if it is others who want to try out "your" place.
 • Float tube and boat can be used except in Anan / Mittån and if you do not disturb other fishermen.
 • LIFE JACKET right donned could save your life! Mobile phone in waterproof case is good! Beware of winter ice!
 • You are bound to have information about current rules that are in www.langafisket.se. Violation of the rules entail regularizing (Lag1981:533). All fishing is done at your own risk.
 • Littering or scribbling never accepted and contrary to Långå FVOF:the fitter! It is never allowed to throw, hide or bury packaging, textiles, Glass, metal, plastic, fishing line or food waste. The fish waste will be left in the wild if it is free from parasites, t ex bandmaskar.
 • Regularizing Seafood supervision has right (LAG 1981:533) issuing regularizing, 2 225 kr, fishermen who break the rules within lengthy FVO. The fee is issued on the spot and must be paid within 14 days, then the matter may be submitted to the Debt Collection. Note this is not a fine without an inspection.

POLICY FÖR NATUR OCH MILJÖ
Långåfiskets miljöpolicy är fiskevårdsföreningens grundläggande handlingsprogram och anvisningar om hantering och förhållningssätt i natur- och miljöfrågor.

INLEDNING
Naturen med sina tillgångar och landskapet med dess olika miljöer är grunden för människans existens. Vi kallar den här tillgången för naturvärlden eftersom det är i den som Långåfisket utövas. I århundraden har vi insett betydelsen av denna naturresurs. Åtminstone de senaste tre hundra åren har vi förstått att bevara, skydda och bruka den. Utan att förbruka. Den inställningen har vi än.
Ekosystem kallas en avgränsad del av naturen där växter och djur lever tillsammans och påverkar varann, en lämplig miljö, ett livsrum som ger tillräckliga villkor för deras tillvaro och samexistens. Fungerande ekosystem bevarar, gynnar och förbättrar även människors livskvalité och livsvillkor, därför att de är själva basen för människans tillvaro.
Ekosystemtjänster, det vill säga avkastningen från ekosystemen, ingår i konventionen för biologisk mångfald för att långsiktigt bevara livet på jorden. Tjänsterna kan beskrivas som nytta och utdelning från naturkapitalet. ’Gåvan från naturvärlden’!
All mänsklig verksamhet och hela vårt levnadssätt påverkar naturresurserna och miljön. En del anses ofrånkomliga och hör till en vettig och normal livsföring och accepteras av de skälen, men konsekvenserna är alltid allvarliga genom påverkan och utsläpp till vår omgivning. Med utvecklad reningsteknik minskar utsläppen och miljöpåverkande ämnen tas om hand för återvinning eller lagring. Då hamnar de inte i naturen eller i världshaven utan på annan plats. En del gör det inte. Utveckling av teknik, arbetssätt och verksamheter syftar till minimal miljöpåverkan. Största delen kan vi påverka själva genom klokare och minskad konsumtion. Med mer kunskap förstår vi vilka begränsningar vi har att rätta oss efter. ”Förståelse för hushållning bottnar i vetskapen om tillgången till luft, vatten och avkastningen från marken”. *

Användningen av miljö och naturresurser kan och måste ske på ett sätt som inte förbrukar dessa resurser.

GRUNDLÄGGANDE SYNSÄTT OCH VÄRDERINGAR
Naturmiljön, biotopen, själva livsrummet i och runt våra fiskevatten är grunden för Långåfiskets existens. Det är den helt avgörande kvalitetsfaktorn för att Långå FVOF ska kunna hålla naturliga och friska fiskarter och för att Långåfisket ska kunna erbjuda naturupplevelser genom ett attraktivt fiske.

All mänsklig aktivitet påverkar naturvärlden genom utvinning och användning av olika nyttigheter och tillgångar ur naturen. Konsekvenserna är direkt avläsbara i landskapsbilden, miljön, nature, vattnen och lufthavet.

Att bestämma sig för en miljöpolicy innebär ett åtagande som ska verkställas så länge den gäller.
En policy innebär även ett åtagande som medför omtanke, merarbete och högre kostnader. Det är föreningen beredd att ta.

Fiskevårdsplanen för Långåfisket bygger på att bevara, vårda och använda fisket som en skyddsvärd naturresurs. Miljöpolicyn är en del i detta.

SYFTE
Meningen med den här miljöpolicyn är att hindra och minska negativ påverkan på natur och miljö genom vår egen verksamhet i Långå FVOF. Vi vill även direkt engagera fiskare och besökare i deras synsätt, beteende och omtanke om vår natur och miljö. Och vi önskar att vår policy ska väcka intresse och kunna användas hos alla andra.

Ett särskilt syfte är att även bevara skönhetsvärden som vi äger och erbjuder våra besökare. Det innebär att vi kräver respekt för alla naturvärden i de privatägda markerna. Nedskräpning, klotter eller skadegörelse accepteras aldrig någonstans; där råder nolltolerans enligt våra grundregler.
Alla som har fiskekort eller fiskerätt har styrelsens tillåtelse att hindra nedskräpning, klotter, skadegörelse och brott mot reglerna genom att påpeka att det är förbjudet!

RÅD OCH REKOMMENDATIONER
Långå FVOF uppskattar att fiskare och besökare inom fiskevårdsområdet använder sig av miljöpolicyns synsätt och anvisningar.

Det är enkelt att leva upp till policyns mål om minimal påverkan genom ansvarsfullt beteende.

Det här bestämmer du
 samåkning!
 använd kollektivtrafik och hyrbilsystemet.
 undvik att köra längre än nödvändigt. Karta och skyltar hjälper till att hitta rätt direkt!
 läs om fiskevattnen på Långåfiskets hemsida för att bättre planera fisketuren.
 använd packlistorna från hemsidan för att ’komma ihåg’ och slippa extraturer.
 gör inköpen på plats istället för att frakta långt. Affärerna i Hede har det som behövs.
 inget skräp lämnas kvar utan tas hem.
 fiskelinor, krokar eller annan utrustning lämnas aldrig i naturen.
 försiktighet med eld. Respektera att eldningsförbud gäller all användning av eld!
 respekt och hänsyn för andra som fiskar eller vistas i området.
 med fiskerätt/fiskekort får du påpeka för annan att det är förbjudet att bryta mot reglerna.
 ge goda råd om hur den här policyn kan utvecklas och användas. Tack!