conseil & contrôle

RÈGLES ACTUELLES

och NATUR OCH MILJÖPOLICY
Les règles de site sont à jour et mis à jour. Les versions antérieures de documents imprimés, signes ou d'autres informations peuvent ainsi avoir changé.

Règles et conseils concernant la langa Fiskevårdsområde

Langa FVOF offre une variée grâce à Långåfisket, orienté vers la nature sportive à la truite de poissons précieux, carboniser, grayling et le corégone et le brochet, perche et arc. Les règles sont simples et applique partout sur le terrain pour toute la pêche. Fiskerättsägare, les villageois et les propriétaires de maison ont les mêmes règles avec quelques ajouts. Nous voulons que vous suivez également nos recommandations et contribuer à une bonne pêche dans l'avenir!
Ensemble, nous allons préserver, soin et l'utilisation des ressources halieutiques que nous avons! VOUS AVEZ LA PÊCHE LICENCE Conseil est autorisé à prévenir le vandalisme et la violation des règles en signalant aux utilisateurs de la méthode de pêche illégale, litière ou griffonner il est interdit!

Les règles que vous devez toujours suivre:

 • Permis de pêche, vous devriez toujours avoir avec vous, et être en mesure de montrer. Les enfants pêchent gratuitement jusqu'à l'année de leur 16.
 • PÊCHES avec une tige à la fois ne sont que la méthode de pêche autorisée et applique pour la pêche à la mouche (max 3 cintre, applique également pour faire tourner la mouche), tourner, pêche à la traîne, pêche à la ligne et de la glace.
 • poissons d'appâts vivants est strictement interdite toujours et partout entre autres choses, pour protéger notre eau douce.
 • Taille minimale des poissons de jeu comme la truite, carboniser, grayling et le corégone sont 25 cm. Tous les poissons sous la taille minimale doit être libéré sans dommage. poissons endommagés sous la taille minimale doit être tué et libéré.
 • ROUTES FlyFishing seulement pour la pêche à la mouche dans Mittan amont Grundsjön et une partie de Anan jusqu'à Grundsjön. Fly passe de pêche est valable dans toutes les autres eaux, sauf P&T. Max 3 poissons par jours courts, minimimått 35 cm.
 • La pêche est interdite pendant la saison de frai du poisson et peut être introduit temporairement pour protéger les stocks. Grayling saison de frai est Avril et Mai. Toute l'eau a été l'interdiction de pêche 1 septembre – 31 octobre, que ling-Ljusnan, Cover Tjärn, Stortjärn (langa) et Song Tarn. lac de base a interdiction de pêche de 1 septembre à 15 novembre, et de 10 Mai à la pêche estivale ouvre, vendredi 01.00 une semaine avant la Saint-Jean.
 • rapport des captures (art, poids, longueur, sexe), fiskeplats, fiskemetod, type d'appât et d'autres choses qui sont importantes pour longtemps FVOF:la gestion de la planification et de la pêche s. Rapport par e-mail: info@langafisket.se
 • MARINE MOTEUR ne peut être utilisé dans la longue-Ljusnan, localiser (Ulft) et Grundsjön.

Recommandations que nous voulons que vous veniez:

 • BON JUGEMENT & ÉTHIQUE Vous avez la pêche. Utilisez-le pour l'amour du poisson, la nature et les autres pêcheurs. «Conscience pure» fait partie de votre chance et vos bâtonnets de poisson!
 • PRENEZ VOTRE FISH Vous avez juste besoin pour la journée, t ex 3 poissons par jour. Remplacer les autres. Ensuite, vous donne plus de poisson une chance de grandir grand et de créer une nouvelle génération. Et s'il vous plaît prendre votre poisson d'enregistrement de la vie!
 • CROCHETS sans ardillon vous permet de libérer plus facilement le poisson sans dommage. Etouffer la barbe avec une pince!
 • CAPTURE & RELEASE Catch, Trilling doucement et relâchez le poisson afin qu'il puisse être réinstallé sans dommage.
 • Le cas implique Vous commencez en amont, faire quelques pirouettes et se déplace à quelques pas en aval. Basculer lieu de pêche, si ce sont les autres qui veulent essayer «votre» lieu.
 • Float tube et bateau peuvent être utilisés que dans Anan / Mittan et si vous ne dérangent pas les autres pêcheurs.
 • GILET droit enfilé pourrait sauver votre vie! Téléphone portable en cas imperméable à l'eau est bonne! Méfiez-vous de la glace d'hiver!
 • Vous êtes tenu d'avoir des informations sur les règles actuelles qui sont www.langafisket.se. Violation des règles impliquent régularisant (Lag1981:533). Toute pêche se fait à vos propres risques.
 • Détritus ou gribouillage jamais accepté et contrairement à langa FVOF:l'installateur! Il est jamais permis de jeter, cacher ou enterrer l'emballage, textiles, verre, métal, plastique, ligne de pêche ou des déchets alimentaires. Les déchets de poisson sera laissé à l'état sauvage si elle est libre de parasites, t ex bandmaskar.
 • Régulariser supervision de fruits de mer a droit (DÉCALAGE 1981:533) émission régularisant, 2 225 kr, pêcheurs qui enfreignent les règles dans les longues OAV. La taxe est délivré sur place et doit être payé dans 14 journées, alors la question peut être soumise à la collection de la dette. Notez que ce n'est pas une amende sans une inspection.

POLICY FÖR NATUR OCH MILJÖ
Långåfiskets miljöpolicy är fiskevårdsföreningens grundläggande handlingsprogram och anvisningar om hantering och förhållningssätt i natur- och miljöfrågor.

INLEDNING
Naturen med sina tillgångar och landskapet med dess olika miljöer är grunden för människans existens. Vi kallar den här tillgången för naturvärlden eftersom det är i den som Långåfisket utövas. I århundraden har vi insett betydelsen av denna naturresurs. Åtminstone de senaste tre hundra åren har vi förstått att bevara, skydda och bruka den. Utan att förbruka. Den inställningen har vi än.
Ekosystem kallas en avgränsad del av naturen där växter och djur lever tillsammans och påverkar varann, en lämplig miljö, ett livsrum som ger tillräckliga villkor för deras tillvaro och samexistens. Fungerande ekosystem bevarar, gynnar och förbättrar även människors livskvalité och livsvillkor, därför att de är själva basen för människans tillvaro.
Ekosystemtjänster, det vill säga avkastningen från ekosystemen, ingår i konventionen för biologisk mångfald för att långsiktigt bevara livet på jorden. Tjänsterna kan beskrivas som nytta och utdelning från naturkapitalet. ’Gåvan från naturvärlden’!
All mänsklig verksamhet och hela vårt levnadssätt påverkar naturresurserna och miljön. En del anses ofrånkomliga och hör till en vettig och normal livsföring och accepteras av de skälen, men konsekvenserna är alltid allvarliga genom påverkan och utsläpp till vår omgivning. Med utvecklad reningsteknik minskar utsläppen och miljöpåverkande ämnen tas om hand för återvinning eller lagring. Då hamnar de inte i naturen eller i världshaven utan på annan plats. En del gör det inte. Utveckling av teknik, arbetssätt och verksamheter syftar till minimal miljöpåverkan. Största delen kan vi påverka själva genom klokare och minskad konsumtion. Med mer kunskap förstår vi vilka begränsningar vi har att rätta oss efter. ”Förståelse för hushållning bottnar i vetskapen om tillgången till luft, vatten och avkastningen från marken”. *

Användningen av miljö och naturresurser kan och måste ske på ett sätt som inte förbrukar dessa resurser.

GRUNDLÄGGANDE SYNSÄTT OCH VÄRDERINGAR
Naturmiljön, biotopen, själva livsrummet i och runt våra fiskevatten är grunden för Långåfiskets existens. Det är den helt avgörande kvalitetsfaktorn för att Långå FVOF ska kunna hålla naturliga och friska fiskarter och för att Långåfisket ska kunna erbjuda naturupplevelser genom ett attraktivt fiske.

All mänsklig aktivitet påverkar naturvärlden genom utvinning och användning av olika nyttigheter och tillgångar ur naturen. Konsekvenserna är direkt avläsbara i landskapsbilden, miljön, nature, vattnen och lufthavet.

Att bestämma sig för en miljöpolicy innebär ett åtagande som ska verkställas så länge den gäller.
En policy innebär även ett åtagande som medför omtanke, merarbete och högre kostnader. Det är föreningen beredd att ta.

Fiskevårdsplanen för Långåfisket bygger på att bevara, vårda och använda fisket som en skyddsvärd naturresurs. Miljöpolicyn är en del i detta.

SYFTE
Meningen med den här miljöpolicyn är att hindra och minska negativ påverkan på natur och miljö genom vår egen verksamhet i Långå FVOF. Vi vill även direkt engagera fiskare och besökare i deras synsätt, beteende och omtanke om vår natur och miljö. Och vi önskar att vår policy ska väcka intresse och kunna användas hos alla andra.

Ett särskilt syfte är att även bevara skönhetsvärden som vi äger och erbjuder våra besökare. Det innebär att vi kräver respekt för alla naturvärden i de privatägda markerna. Nedskräpning, klotter eller skadegörelse accepteras aldrig någonstans; där råder nolltolerans enligt våra grundregler.
Alla som har fiskekort eller fiskerätt har styrelsens tillåtelse att hindra nedskräpning, klotter, skadegörelse och brott mot reglerna genom att påpeka att det är förbjudet!

RÅD OCH REKOMMENDATIONER
Långå FVOF uppskattar att fiskare och besökare inom fiskevårdsområdet använder sig av miljöpolicyns synsätt och anvisningar.

Det är enkelt att leva upp till policyns mål om minimal påverkan genom ansvarsfullt beteende.

Det här bestämmer du
 samåkning!
 använd kollektivtrafik och hyrbilsystemet.
 undvik att köra längre än nödvändigt. Karta och skyltar hjälper till att hitta rätt direkt!
 läs om fiskevattnen på Långåfiskets hemsida för att bättre planera fisketuren.
 använd packlistorna från hemsidan för att ’komma ihåg’ och slippa extraturer.
 gör inköpen på plats istället för att frakta långt. Affärerna i Hede har det som behövs.
 inget skräp lämnas kvar utan tas hem.
 fiskelinor, krokar eller annan utrustning lämnas aldrig i naturen.
 försiktighet med eld. Respektera att eldningsförbud gäller all användning av eld!
 respekt och hänsyn för andra som fiskar eller vistas i området.
 med fiskerätt/fiskekort får du påpeka för annan att det är förbjudet att bryta mot reglerna.
 ge goda råd om hur den här policyn kan utvecklas och användas. Tack!