SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Långåljusnan och NATURVÄRLDEN ™

Långåljusnan rinner genom Långå Fiskevårdsområde i västra Härjedalen, cirka 2 mil av Ljusnans västliga del som är avgränsad mellan två kraftverksdammar. Sträckan är starkt påverkad av flottledsrensning och kraftproduktion.  Vi sammanfattar åtgärderna med löftet om att

”Vi återskapar NATURVÄRLDEN i Långåljusnan.”

Projekt Långåljusnan syftar till att, så långt det är möjligt och rimligt, återställa strömsträckor av Långåljusnan för ett hållbart samspel mellan organismer, natur och livsvillkor i biotoper som även motstår klimatpåverkan och bildar förutsättningar för ett gott sportfiske! Här ska olika livsformer kunna samexistera till ömsesidig nytta genom

–   biologisk mångfald med näring, tillväxt och naturlig reproduktion av förekommande fiskarter         och vattenlevande organismer

–  uthålliga förutsättningar för överlevnad trots klimatpåverkan

–  ett långsiktigt, hållbart, attraktivt sportfiske skapas med större upplevelser för alla intresserade.

Enkelt uttryckt görs Långåljusnans strömsträckor ’längre’ genom att böjar och slingor återställs, syrehalten ökar genom strömbildare, vandringsvägar skapas genom strömriktare, läplatser ordnas för vattenlevande organismer och fiskens födosök, vila och lek och vattenvolymen ökar genom djuphålor som säkrar vattentillgången i ett hårdare klimat med onaturlig värme och torka. Vi överväger också att återinföra flodpärlmusslan. Långåljusnan återfår viktiga naturvärden.

Långåljusnan är pulsådern i fiskevårdsområdet där människor vistats i åtminstone fyra tusen år. Därför satsar vi även på att öka upplevelsen av fisketuren genom att visa och orientera om sträckans historia, natur- och kulturlämningar. Den satsningen ingår i Långåfiskets kulturprogram.

Budgetkalkylen slutar på ca 2, 6 miljoner varav en miljon upparbetats hittills. Projektet ska varagenomfört under 2020  inklusive ’barnkammare’ i anslutande biflöden.

 

Finansiering hittills har skett genom Långåfisket (Långå FVOF), stöd från länsstyrelsen i Östersund, Havs- och vattenmyndigheten, Härjedalens kommun och Sportfiskarna, samt bygdemedel, frivilliga bidrag och oavlönat ideellt arbete.

Projektet stöds aktivt av länsstyrelsen i Jämtlands län som även medverkar direkt med expertis.

En förvaltningsplan utarbetas speciellt för Långåljusnan efter restaureringen. Den innehåller bland annat åtgärder för uppföljning och utvärdering av åtgärderna samt initiativ som gynnar bevarande, vård och användning enligt fiskevårdsplanen för Långå FVOF. Återställda sträckor beräknas vara stängda för fiske, helt eller delvis, första sommaren efter åtgärderna. Det beror på att fisk och andra vattenlevande organismer ska få rimlig tid att återhämta sig och återta områden som blir deras framtida livsrum.