Fiskevårdsplan

I fiskevårdsplanen för Långå Fiskevårdsområde finns tre ledande nyckelord och fokusområden: bevara, vårda och använda.

Långå har en flerhundraårig tradition av att förstå och använda fisket som tillgång av en skyddsvärd naturresurs. Det är själva kärnan i det som är fiskekulturen i Långå och förklarar varför Långå uppskattas för sin harmoniska balans av livskvalité och naturkvalité.

Långå fiskevårdsområdes förening har ansvaret för att Långåfisket ska höra till de mest uppskattade sportfiskeområdena. Med kunskap, rätt metoder och åtgärder infrias och förnyas det målet varje år. Så har vi hållit på i mer än 300 år!

Fiskevårdsplanen gäller fiskarna och deras livsbetingelser och naturmiljöer men även de som fiskar, det vill säga vi ser till dig och dina behov! Fiskekulturen är ett av kvalitetsbegreppen. Inkomster från fiskekorten går tillbaka till fiskaren i form av fiskevård, investeringar och service.

Bevara
Endast ursprungliga och lokala arter av öring, röding, harr, sik, gädda och abborre. Undantag för två P&T-vatten.

Aktuella regler, krav och principer stödjer och tryggar bevarandeintresset. Regelbunden kontroll och uppföljning av fiskbeståndens livskraft genomförs. Tillsyn och rådgivning på plats av ett tjugotal personer som ingår i tillsynsverksamheten.

Vårda
Biotoper ska vårdas och fungera på ett så naturnära och ursprungligt skick som är möjligt och rimligt. Vattnen ska hållas fria från främmande fiskarter. Det är absolut förbjudet att använda levande fisk som beten. Det gäller alltid och överallt.

Fiskbeståndens reproduktionsförmåga kontrolleras och vid behov sker stödodling med ursprungligt material för utsättning i vissa vatten. Samarbete sker med intressenter och leverantörer som uppfyller särskilda krav.

Använda
Att fiska bygger på gott omdöme och etik. Den fisk man behöver för dagen, säg 3 fiskar, behåller man. Resten sätts tillbaka oskadda för nästa tillfälle. Fiskevattnen görs tillgängliga och upplåts för sportfiske genom fiskekort.

Nedskräpning och klotter är emot reglerna. Det gäller överallt och alltid! Du som har fiskekort har styrelsens tillåtelse att påpeka för andra att dessa regler gäller och att det råder nolltolerans mot nedskräpning och klotter.

Regler, anvisningar och rekommendationer finns om villkor, avgifter, fiskemetoder och uttag. Hemsidans (www.langafisket.se) version är den som är aktuell och gäller. Rådgivning och kontroll ordnas genom organiserad fisketillsyn med utbildade tillsynspersoner som förordnats av länsstyrelsen. Fisketrycket sprids inom området för att minska risken att vissa områden belastas för hårt.

Fiskevårdsplanens perspektiv har ingen bortre gräns, men sträcker sig tio år framåt i tiden. Den uppdateras och förlängs årligen.