Beschaffung für Långåljusnan 2020

Die Ausschreibung für Auftragnehmer für Maßnahmen entlang der Stromleitungen von Långåljusnan wurde abgeschlossen, und die Beschaffung wurde Mitte März abgeschlossen.. Dies ist eine umfangreiche Arbeit mit vier gut ausgestatteten Ruheplätzen, vier einfachere Typen, röjning och märkning av leder och stigar och informationstavlor. Strax nedströms Skälningshån, vid dess utlopp, ordnas en sträcka som öppnar för strömfiske även för dem som har nedsatt rörelseförmåga.

Åtgärderna för att öka tillgänglighet och underlätta vistelse längs Långåljusnan ingår i det större projektet där strömsträckorna nu är återställda och liknar de naturliga förhållanden som gällde innan flottledsrensning gjorde om sträckan till en transportkanal.

Under sommaren färdigställs arbetena med en verkställande ledningsgrupp som ansvarig. I gruppen ingår Helge Jonsson, sammankallande, Margareta Selin och Martin Myhr.