Organisation und Datenschutz

Das Fanggebiet Långå Verbindung, Långå FVOF, gebildet 1971, efter att vården och nyttjandet av fisket varit organiserad på annat sätt tidigare.

Det ordnade arbetet för vård och nyttjande av fisket i Långå har bevisligen pågått i flera hundra år. Det äldsta kända dokumentet som bekräftar det är daterat den 15 Mai 1716.

Det innebär att det i Långå finns en flerhundraårig tradition av att förstå och använda fisket som tillgång av en skyddsvärd naturresurs.

Fiskevårdsområdet, Långå fiskevårdsområde, består av samtliga fiskevatten inom området, vilka sammanförts till ett gemensamt fiskevårdsområde enligt lagen om fiskevårdsområden (LOFO). Länsstyrelsen i Jämtlands län ansvarade för själva bildandet. I Sverige finns omkring 2 000 fiskevårdsområden. Fiskevattnen i Långå är privatägda.

Förvaltningen av fiskevårdsområdet och skötsel av verksamheten inklusive upplåtelse genom försäljning av fiskekort sköts av föreningen, Das Fanggebiet Långå Verbindung.

Långå FVOF ist eine gemeinnützige durch eine sjuttital privaten Fischereirechte-Inhaber im Besitz Organisation, die die Vereinigung gebildet und öffnen Sie die Fischerei gemäß den geltenden Bestimmungen von Angelschein.

Långå FVOF utvecklar, driver och marknadsför fisket under samlingsnamnet ‘Långåfisketsom är upphovsrättsligt skyddat genom Trade Mark som ett attraktivt och naturnära sportfiske.

Långå FVOFs stadgar ses över regelbundet och är uppdaterade 2016. Die Statuten können durch bestellt werden info@langafisket.se.

Långå FVOF styrs och leds av en styrelse med tillhörande funktioner som utses av årsstämman.

Så hanterar Långå FVOF datasekretess
von 25 Mai 2018 Anwendung Långå Fischerei-Management-Bereich Compound (Långå FVOF) Die neue Datenschutzverordnung, abgekürzt BIPR. Die Verordnung schützt die Rechte von Personen, die über lange FVOF / Långåfisket können Ihre persönlichen Informationen sammeln und nutzen.

Långå FVOF har listor/adresslistor som behövs för givna ändamål i verksamheten. De är nödvändiga för att verksamheten ska kunna skötas inom våra regler för fiske och kvalitetskrav samt för att vi ska kunna sköta den löpande verksamheten.

All användning av personuppgifter i Långå FVOFs verksamhet sker inom ramen för Dataskyddsförordningen och sköts av personer som engagerats i verksamheten inom ramen för särskilt avtal.
Personuppgiftsansvarig är ordföranden i styrelsen.
Personuppgiftsbiträde är person som har uppdrag i Långå FVOF, t ex styrelseledamöter, tillsynspersonal, kortsäljare eller extern resurs som utför särskilt uppdrag.

Borttagning av personuppgifter sker så snart uppgifterna saknar intresse för Långå FVOFs verksamhet.

Överföring av personuppgifter sker inte annat än om det är motiverat av speciella skäl, t ex anlitar Långå FVOF ett externt företag för bokföring, ekonomihantering och skatter.

Registrering av de personuppgifter vi behöver ha tillgång till är i allmänhet namn, adress och telefonnummer i följande fall:
Ägare. Långå FVOF lagrar enligt stadgarna uppgifter om namn, adress, fastighetsbeteckning i särskilt ägarregister.
Medverkande. Personer som är engagerade genom uppdrag i Långå FVOF. I de fall personen tar emot skattepliktig ersättning registreras även personnummer. Personer som ingår i verksamheten har olycksfallsförsäkring som bekostas av Långå FVOF. Av förklarliga skäl redovisas deras namn till försäkringsbolaget.
Kortköpare. För att ha rätt till fiske säljs fiskekort. Vid köp av fiskekort registreras namn på köparen och ibland även adress och telefonnummer. Uppgifterna behövs för tillsynsverksamheten och ibland för uppföljning, t ex för att få fångstrapporter. Om någon begär att få löpande information, t ex i form av nyhetsbrev, registreras mottagarens kontaktuppgifter.
Underleverantörer. Långå FVOF anlitar ett antal underleverantörer till verksamheten. Namn (företag eller person) sparas för löpande kontakter.

Dessutom tillämpar Långå FVOF integritetsskydd i våra kommunikationstjänster i egna kanaler där vi har möjlighet och befogenhet till detta. Gäller således inte Facebook och Instagram.

Information om Dataskyddsförordningen finns på www.datainspektionen.se