Fiskevårdsplan

The fishing management plan for long Fiskevårdsområde are three leading keywords and focus areas: preserve, nurture and use.

Långå has a centuries-old tradition of understanding and use fishing as an asset of a natural resource worth protecting. It is the very essence of what is fish culture in the long and explains why Långå appreciated for its harmonious balance of quality of life and natural quality.

Långå fishery conservation area association responsible for Långåfisket be among the most valued fishing areas. with knowledge, right methods and measures honored and renewed the goal every year. So we've been at it for more than 300 year!

Fish Conservation Plan applies to fishermen and their conditions of life and the natural environment but also the fishing, that is, we look to you and your needs! Fish culture is one of quality concepts. Proceeds from the permits goes back to the fisherman in the form of fish conservation, Investments and services.

Preserve
Only indigenous and local species of trout, char, harr, stylish, pike and perch. Except for two P&T-Water.

current rules, requirements and principles, supports and secures conservation interest. Regular inspection and monitoring of fish stocks vitality implemented. Supervision and counseling in place of some twenty persons in the supervisory activities.

Cherish
Habitats must be cared for and operated so close to nature and original condition as is possible and reasonable. The waters must be kept free of foreign fish species. It is absolutely forbidden to use live fish as bait. It is always and everywhere.

Fish populations reproduction ability checked and if necessary support occurs culture with original material for the release of certain water. Collaborates with stakeholders and suppliers who meet specific requirements.

Use
Fishing based on good judgment and ethics. The fish you need for the day, SAW 3 fish, maintains the. The rest is put back unharmed the next opportunity. The fishing waters are made available and given over to sport fishing by fishing license.

Littering and graffiti's against the rules. It applies everywhere and always! If you have a fishing license, the board's permission to draw the attention of others to these rules and that there is zero tolerance for littering and graffiti.

Conditions, guidelines and recommendations available on conditions, fees, fishing methods and withdrawals. Site (www.langafisket.se) version is the one that is current and valid. Advice and checking arranged through organized fishing supervision with trained supervision of persons appointed by the provincial government. Fishing pressure is spread in the area to reduce the risk that some areas burdened too hard.

Fish Conservation Plan's perspective, no limit, but extends in ten years time. Den uppdateras och förlängs årligen.

 

Långåfiskets plan och mål för fisken, fiskaren och fiskekulturen

Långåfiskets fiskevårdsplan 2020 – 2030

Fiskevårdsplanerna handlar om att bevara, vårda och använda de ursprungliga fiskarterna och fiskeresurserna inom Långå Fiskevårdsområde. Fiskpopulationer ska hållas i nivå med vad ekosystemet kan tillåta. Biotopernas förutsättningar och populationernas storlek begränsar sportfiskets uttag.

Preserve

Endast hålla, bevara och skydda de ursprungliga och lokala bestånden av öring, char, harr, stylish, abborre och gädda i vatten där de naturligt hör hemma. Undantag får göras för de två P&T-vattnen. Kontroll av fiskbeståndens livskraft. current rules, krav och principer stödjer och garanterar bevarandeintresset.

Cherish

Biotoper för mångfald ska vårdas och fungera på ett så naturnära och ursprungligt sätt som är möjligt och rimligt. The waters must be kept free of foreign fish species. Fiskbeståndens reproduktionsförmåga kontrolleras och vid behov ska stödodling vidtas för utsättning i respektive vatten efter godkännande av länsstyrelsen. Samarbete sker med externa intressenter och leverantörer som uppfyller LFVOFs specifika krav.

Use

Vattnen görs tillgängliga och upplåts för sportfiske genom försäljning av fiskekort. Det är strängt förbjudet att använda levande betesfisk. Förbudet gäller överallt och alltid. Conditions, anvisningar och rekommendationer innehåller villkor, fees, fishing methods and withdrawals. Miljöpolicyn ska respekteras och tillämpas. Rådgivning och kontroll ordnas genom organiserad fisketillsyn med tillsynspersoner som förordnats av länsstyrelsen. Fishing pressure is spread in the area to reduce the risk that some areas burdened too hard.

Övergripande mål

Planernas övergripande och samlade mål är att Långåfiskets biotoper och ursprungliga fiskarter ska bilda ett av de mest attraktiva sportfiskeområdena. Genom kunskap, metoder, åtgärder och förhållningssätt ska det målet infrias och förnyas. Inkomster från fiskekorten används för naturvård, fiskevård och utveckling av kvalité och service. Tillsammans med frivilligt oavlönat arbete och stöd från stat, kommun och företag (Fortum Sverige AB är största företagssponsor) gör att värdet av fiskekortet är flera gånger högre än priset.

Långåfiskets plan för fiskaren

Långåfisket ska vara känt och eftertraktat för sina kvalitéer i form av sportfiske, fiskekultur och naturupplevelser.

Sportfiskare och deras medföljande ska alltid känna sig välkomna och vara välkomna åter. Långåfisket ska skapa känsla av värdegemenskap samt vårda goda relationer med dem som fiskar i området. Information och service underlättar fisketuren och minskar miljökonsekvenser. Det är tillåtet att påpeka brott mot reglerna.

Sportfiskare är en tillgång för Långåfisket, Långå by och för hela Härjedalen. Därför vill vi

  • ta emot fiskare och deras medföljande med omtanke, öppenhet och intresse
  • ta vara på synpunkter och förslag som bidrar till utveckling av Långåfisket
  • skapa gemensamhetskänsla med ansvar och engagemang för de värden som finns i vår natur och kultur
  • se en ”Långåfiskets ambassadör” i varje person.

Långåfiskets plan för fiskekulturen

I Långå finns en flerhundraårig tradition av att förstå och använda fisket som en skyddsvärd naturresurs. Den insikten och kunskapen är själva kärnan i det som är fiskekulturen i Långå. Det har även betydelse för upplevelsen av Långå som en bygd med livskvalité och naturkvalité i harmonisk balans.

Fiskekulturen är också förutsättningen för att fisket, även i framtiden, ska kunna vara en attraktion för fiskerättsägare, bybor och besökare. Under 1900-talet har husbehovsfisket minskat och sportfisket ökat markant och är idag dominerande. Många, betydligt många fler än de som har sina rötter i Långå, känner därigenom delaktighet och gemenskap med Långåfisket. Var och en som delar Långåfiskets synsätt och värderingar är en del av fiskekulturen.

 

Fiskekulturen i Långå ska hållas levande och utvecklas genom att förena de tre perspektiven: historia, nutid och framtid. Historia, sevärdheter och intressanta berättelser ska vara tillgängliga som en del av vistelsen och fisketuren. Långå FVOF ansvarar för att fiskekulturen vårdas, utvecklas och används som tillgång idag och som framtida resurs för kommande generationer. Fiskekulturen är en del av upplevelsen!

Helgi Jonsson