SvenskaEnglishDeutschFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

economy

Intäkterna kommer från försäljning av fiskekort och vissa tjänster samt genom externt tillförda medel framför allt från Fortum Sverige AB, county government, built fellow and sponsors. Voluntary unpaid work is valued at nearly half a million crowns. Sales of fishing licenses turnover of half a million annually.
Föreningen genererar skatter och betalar offentliga avgifter på upp till en halv miljon kronor årligen.
The value of the association's activities is expected to create revenue of between 5,5 and 6 million for business, servicenäringar och arbetsmarknad i Härjedalen vilket stämmer med Hav- och Vattenmyndighetens redovisade beräkningar i april 2019. Långå FVOF has a well-economy- and financial policy, which is reviewed and set annually at the association meeting.

economy- och kapitalpolicy för Långå FVOF

Mål och innebörd

Långå fiskevårdsområdes förening ska driva en verksamhet som är ekologiskt och ekonomiskt hållbar på lång sikt i linje med fiskerättsägarnas avsikter med Långå FVOF och med hänsyn till övriga, berörda intressenter. Det innebär att

1 fisk ska långsiktigt finnas och vårdas med hänsyn till fiskevattnens förutsättningar och förmåga att hålla och reproducera fisk

2 fiskevattnen ska vårdas och hävdas som biotoper

3 fiskevattnen ska hållas tillgängliga för fiske

4 rätt till fiske inom gällande regelverk ska upplåtas mot fastställd avgift genom försäljning av fiskekort

5 Långåfisket™ är Långå FVOF:s varumärke och samlingsnamn för verksamheten.

Inriktning och förhållningssätt

1. Det grundläggande synsättet är att föreningen ska värna om sin handlingsfrihet genom kostnadsmedvetenhet, full finansiering av verksamhet och investeringar samt vidta övriga åtgärder för en stabil och sund ekonomi.

2. Föreningen ska söka medfinansiärer för åtgärder, verksamhet och investeringar som gagnar inte bara föreningen utan även bygden.

3. Föreningen ska värna om sin handlingsfrihet bl a genom att inte vara beroende av bidrag annat än i undantagsfall.

4. Föreningen välkomnar externa finansiärer eller sponsorer som delar de grundläggande värderingar och mål som gäller för Långå FVOF och för Långåfisket.

5. Projekt kan skapas och drivas antingen i egen regi eller i egen organisation med avtalsslutande parter (signatärer). Varje projekt ska vara finansierat innan start.

economy

Årsstämman beslutar, på förslag av styrelsen, om budget, investeringsplaner och budgetramar för innevarande verksamhetsår.

Höstmötet beslutar, på förslag av styrelsen, om avgifter för nästkommande år.

Styrelsen fattar alla beslut inom ramen för antagen budget.

Arbetsordning för styrelsen reglerar attesträtt och rätt att teckna föreningens firma.

Verksamheten (rörelsen) ska drivas med sikte på full kostnadstäckning och balanserad budget.

Verksamheten ska generera vinst som går till vård och utveckling av Långåfisket samt till att klara föreningens åtaganden.

Möjligheter till finansiering från stat, kommun och EU eller annan aktör ska tillvaratas för investeringar.

Projekt ska drivas med utgångspunkt från fastlagd finansieringsplan.

Arvoden och ersättningar utbetalas med 30 % skatteavdrag. Gällande arbetsgivaravgifter tillämpas.

Föreningen kan vara ägare eller delägare i annan verksamhet efter godkännande av årsstämman.

 

For the association's assets include the following brands:

Långåfisket™

Grundsjöröding ™

Långåröding™

Härjedalsröding™

Långåöring™

Grundsjööring™

Långåsik™